990-5910F-031

Live Swap: Lägg till, ta bort eller byt ut en kraftmodul

OBS: Denna UPS har utformats och utvärderats för insättning och borttagning av kraftmodul i alla driftlägen: Live Swap . Denna sida specificerar tillverkarens instruktioner för hur man utför Live Swap .
OBS: Incidensenergi är <1,2 cal/cm2 vid installation och första drifttagning utförd enligt produktinstruktionerna. Incidensenergi mäts 200 mm (8 tum) från skåpets front.

FRISKRIVNING:

 • Elektrisk utrustning ska endast installeras, användas, repareras, underhållas, bytas ut eller liknande av lämpligt kvalificerad, utbildad, erfaren och kompetent personal som innehar alla nödvändiga behörigheter (t.ex. licenser, tillstånd eller certifieringar) för att utföra sådana arbete. Allt arbete måste utföras på ett sätt som inte ger upphov till fara och med lämplig personlig skyddsutrustning (PPE). 

 • Användaren måste säkerställa att tillverkarens instruktioner och användarhandbok och alla tillämpliga lagar, förordningar, standarder och riktlinjer efterföljs när denna utrustning används och när arbete utförs eller tillåts på eller i närheten av elektrisk utrustning.

 • Varken Schneider Electric eller något av dess dotterbolag är ansvariga för några anspråk, kostnader, förluster, skador, dödsfall eller skador som uppstår till följd av felaktig användning av denna utrustning eller underlåtenhet att uppfylla något av ovanstående krav.

FARA
Risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
 • Kontrollera att Live Swap -etiketten sitter på UPS:en.
 • Kontakta Schneider Electric för att få en ny kraftmodul om det inte sitter någon Live Swap -etikett på UPS:en.
 • Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PSU) och följ säkerhetsanvisningar.
 • Inga människor får befinna sig bakom UPS:en under detta förfarande.
 • Insättning eller borttagning av kraftmodulerna får endast utföras av kvalificerad personal med kunskaper om elektriskt arbete och nödvändiga försiktighetsåtgärder. Håll okvalificerad personal borta.
 • Proceduren kräver att framdörren öppnas. Alla andra dörrar och luckor måste vara stängda och säkrade under proceduren.
 • Kontrollera att UPS:en är säkrad mot rörelser innan du utför denna procedur.
 • Om bevis på dåligt underhåll eller dålig installation observeras ska du inte fortsätta med detta förfarande.
 • Installera inte kraftmoduler som oavsiktligt har tappats, brutits, översvämmats, förorenats, angripits eller skadats på något sätt.
 • Installera inte kraftmoduler som är i okänt driftstillstånd.
 • Håll ett minsta avstånd på 200 mm (8 tum) från skåpets front medan systemet är strömförande.
 • Använd inga verktyg inuti det tomma kraftmodulspåret.
 • Sträck dig inte in i det tomma kraftmodulspåret.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
risk för utrustningsskador
 • Förvara kraftmodulerna vid en omgivande temperatur på -15 till 40 °C (5 till 104 °F), 10–80 % icke-kondenserande luftfuktighet.
 • Förvara kraftmodulerna i sina ursprungliga skyddsförpackningar.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
OBSERVERA
Tung last
Kraftmodulerna är tunga och det krävs två personer för att lyfta dem.
 • 20 kW kraftmodul väger 25 kg (55 pund).
 • 50 kW kraftmodul väger 38 kg (84 pund).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
OBS:
 • Kontrollera och verifiera att de återstående kraftmodulerna kan bära lasten innan du tar bort en kraftmodul från UPS:en.

 • Att öka eller minska antalet installerade kraftmoduler i UPS:en kan endast utföras på de skalbara UPS-modellerna (GVSUPS50K150HS, GVSUPS50K150GS eller GVSUPS25K75FS). Kontrollera och verifiera att installationen är rätt dimensionerad för den ökade effektnivån innan du installerar fler kraftmoduler i UPS:en. Felaktig dimensionering av installationen kan leda till överbelastning av installationen. Se installationshandboken för skyddskrav uppströms och nedströms, kabelstorlekar etc.

 • På UPS-modeller som inte är skalbara kan man endast byta ut redan förekommande kraftmoduler.

OBS: Förfarandet visar kraftmodulen installerad i en horisontell position i UPS:en. Förfarandet är detsamma för kraftmoduler som är installerade i en vertikal position i UPS:en.
 1. Ta bort en kraftmodul:
  1. Ta bort skruvarna och tryck på upplåsningsomkopplaren.
  2. Dra ut kraftmodulen halvvägs. En låsmekanism förhindrar att kraftmodulen dras hela vägen ut.
  3. Lossa låset genom att trycka på lossningsknappen på båda sidor om kraftmodulen och ta bort kraftmodulen.
  4. Endast på skalbara UPS-modeller: Om ingen ersättningskraftmodul kommer att installeras: Installera en täckskiva framför det tomma kraftmodulspåret.
 2. Installera en kraftmodul:
  1. Endast på skalbara UPS-modeller: För att installera ytterligare en kraftmodul måste täckskivan tas bort från det tomma kraftmodulspåret. Spara täckskivan för framtida användning.
  2. Skjut in kraftmodulen i nischen. Aktiveringsmekanismen låses när kraftmodulen är korrekt isatt.
  3. Montera de medföljande skruvarna på kraftmodulens sidor.
  Kraftmodulen utför ett självtest, konfigureras automatiskt om i enlighet med systemet och kopplar sedan upp sig.
FARA
Risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kraftmodulspår måste ha antingen en kraftmodul eller en täckskiva installerad.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?