990-91111K-023

Avvikle eller flytte UPSen til et nytt sted

 1. Slå av UPSen fullstendig – følg instruksjonen i brukerveiledningen for UPSen.
 2. Låsing/merking (LOTO) av alle bryterne i vedlikeholdsbypasskabinett/panel for vedlikeholdsbypass/svitsjutstyr i AV-posisjon (åpen).
 3. Låsing/merking (LOTO) av alle batteribryterne i svitsjutstyret/batteriløsningen i AV-posisjon (åpen).
 4. Fjern frontpanelet fra UPSen.
 5. Låsing/merking (LOTO) av intern vedlikeholdsbryter IMB i AV-posisjon (åpen).
 6. Fjern alle strømmoduler fra UPSen:
  FORSIKTIG
  Tung last
  Strømmoduler er tunge. Det kreves to personer for å løfte dem.
  • En 20 kW strømmodul veier 25 kg.
  • En 50 kW strømmodul veier 38 kg.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
  1. Trekk strømmodulen halvveis ut. En låsemekanisme forhindrer at strømmodulen trekkes helt ut.
  2. Løsne låsen ved å trykke på utløserknappen på begge sider av strømmodulen, og ta ut strømmodulen.
  3. Installer en avskjermingsplate (hvis aktuelt) foran det tomme strømmodulsporet.
  4. Oppbevar strømmodulene på en trygg måte til senere installasjon.
   ADVARSEL
   fare for skade på utstyret
   • Oppbevar strømmoduler ved en omgivelsestemperatur fra –15 til 40 °C, 10–80 % ikke-kondenserende fuktighet.
   • Oppbevar batterimodulene i den opprinnelige beskyttelsesemballasjen.
   Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
 7. Fjern den nedre frontplaten.
 8. Mål og bekreft FRAVÆR av spenning med en multimetersonde i hullene i det gjennomsiktige dekselet for inngang, bypass, utgang, nøytral og DC.
 9. Fjern det gjennomsiktige dekselet.
 10. Mål og bekreft FRAVÆR av spenning på hver inngang/bypass/utgang/DC-samleskinne før du fortsetter.
  FARE
  FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
  Mål og bekreft FRAVÆR av spenning på hver inngang/bypass/utgang/DC-samleskinne før du fortsetter.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

  UPS sett forfra

 11. Kople fra og fjern alle strømkabler fra UPSen. Se Kople til strømkabler eller Kople til strømkablene med NEMA 2-hullsplater for mer informasjon.
 12. Fjern toppdekselet.
 13. Kople fra og fjern alle signalkabler fra toppen og foran på UPSen. For UPS-system med modulært batterikabinett: Se Kople til signalkabler fra et modulært batterikabinett for mer informasjon. For forenklet 1 + 1 parallelt UPS-system: Se Kople til IMB-signalkabler i et forenklet 1 + 1 parallellsystem for mer informasjon.

  UPS med installasjonsrør sett bakfra

 14. For UPS-system med vedlikeholdsbypasskabinett: Fjern maskinvaren for sammenkopling mellom UPSen og vedlikeholdsbypasskabinettet. Se installasjonsveiledningen som er vedlagt med vedlikeholdsbypasskabinettet for mer informasjon. Lagre alle deler for senere installasjon.
 15. For UPS-system med tilstøtende batterikabinett: Fjern maskinvaren for sammenkopling mellom UPSen og det tilstøtende batterikabinettet. Se installasjonsveiledningen som er vedlagt med det tilstøtende batterikabinettet for mer informasjon. Lagre alle deler for senere installasjon.
 16. Sett på plass alle fjernede plater og deksler. Se Endelig installasjon for mer informasjon.
 17. Hvis aktuelt, fjern det fremre seismiske forankringsbeslaget fra UPSen. Lagre for senere installasjon.

  UPS sett forfra

 18. Hvis UPSen er installert på monteringssokkelsettet GVSOPT027, må UPSen fjernes fra monteringssokkelen. Se installasjonsveiledningen som følger med settet for mer informasjon.
 19. Monter frontpanelet på UPSen igjen:
  1. Sett de to tappene i bunnen av frontpanelet i UPSen i skrå vinkel.
  2. Kople frontpanelremmen til UPSen igjen.
  3. Lukk frontpanelet og lås med de to låseknappene.
 20. Hev føttene på UPSen til hjulene står solid på gulvet.
 21. Du kan nå flytte UPSen ved å rulle den over gulvet på hjulene.
  ADVARSEL
  Fare for VELTING
  • Hjulene på UPSen er kun beregnet for transport på flate, jevne, harde og vannrette overflater.
  • Hjulene på UPSen er beregnet for transport over korte distanser (dvs. i samme bygning).
  • Flytt det langsomt og ta særlig hensyn til gulvets beskaffenhet og balansen til UPSen.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
 22. Hvis aktuelt, fjern det bakre seismiske forankringsbeslaget fra UPSen og fjern de seismiske ankrene fra gulvet. Lagre for senere installasjon. Se Installere seismisk forankring (valgfritt) for mer informasjon.
 23. For transport over lengre avstander eller under forhold som ikke er ideelle for hjulene på UPSen:
  ADVARSEL
  Fare for VELTING
  For transport over lengre avstander eller under forhold som ikke er ideelle for hjulene på UPSen, må du påse:
  • at personellet som utfører transporten har nødvendig kompetanse og har fått tilstrekkelig opplæring;
  • at det brukes egnede verktøy for å løfte og transportere UPSen trygt;
  • at produktet beskyttes mot skade ved hjelp av egnet beskyttelse (for eksempel innpakning eller emballasje).
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.

  Transportbetingelser:

  • Monter UPSen i en loddrett posisjon sentralt på en egnet pall med minimum de følgende dimensjonene: 680 mm x 1040 mm. Pallen må kunne tåle vekten til UPSen (180 kg uten strømmoduler montert).

  • Bruk egnede festemidler for å montere UPSen på pallen.

  • Den originale pallen brukt til forsendelse, kombinert med de originale beslagene brukt ved transport, kan gjenbrukes hvis de ikke er skadet.

  FARE
  Fare for VELTING
  • UPSen må festes skikkelig til pallen umiddelbart etter å ha blitt plassert på pallen.
  • Festeutstyret må være sterkt nok til å tåle vibrasjoner og støt under lasting, transport og lossing.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
  ADVARSEL
  Uventet utstyrsatferd
  Ikke løft UPSen med gaffeltruck/palletruck rett på rammen, da det kan bøye eller skade rammen.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
 24. Gjør ett av følgende:
  • Avvikle UPSen, ELLER
  • Flytt UPSen til et annet sted for å installere den.
 25. Kun for installering av UPSen et annet sted: Følg installasjonsveiledningen for å installere UPSen på et annet sted. Se Installasjonsprosedyre for enkle systemer, Installasjonsprosedyre for parallelle systemer, Installasjonsprosedyre for enkle marinesystemer, eller Installasjonsprosedyre for parallelle marinesystemer for en installasjonsoversikt. Oppstart må kun utføres av Schneider Electric.
  FARE
  FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
  Oppstart må kun utføres av Schneider Electric.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?