990-91111D-025

Dane techniczne systemów 480 V

W systemach pojedynczego zasilania, podłącz zasilacz UPS do uziemionego czteroprzewodowego urządzenia WYE.

Firma Schneider Electric obsługuje również 3–przewodowe instalacje pojedynczego zasilania, jeśli główne źródło zasilania jest uziemionym transformatorem WYE znajdującym się w tym samym budynku. W przypadku takiego montażu, system UPS musi być zamontowany jako odrębny system. Prądy upływowe będą występować w zworze łączącym i uziemieniu technicznym/systemowym.

W systemach podwójnego zasilania należy użyć 4–przewodowego zasilania dla obejścia i 3–przewodowego zasilania dla wejścia. Oba muszą być źródłami WYE. Różnice w zasilaniu wejściowym nie są dozwolone dla wejścia i obejścia.

Dane techniczne wejścia 480 V

  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Połączenia 4-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie)
3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE (pojedyncze zasilanie lub podwójne zasilanie)*
Zakres napięcia wejściowego (V) 408-552
Zakres częstotliwości (Hz) 40-70
Znamionowy prąd wejściowy (A) 25 37 50 62 74 99 124
Maksymalny prąd wejściowy (A) 30 45 60 74 89 119 149
Limit prądu wejściowego (A) 31 47 62 77 93 124 154
Współczynnik mocy obciążenia wejściowego 0,99 przy >25% obciążenia, 0,95 przy >15% obciążenia
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) <5% przy 100% obciążenia <3% przy 100% obciążenia <5% przy 100% obciążenia <3% przy 100% obciążenia
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 65 kA RMS
Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki

Czas wejścia

Programowalne i regulowane 1-40 sekund

Dane techniczne obejścia 480 V

  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Połączenia 4-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE
3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE*
Zakres napięcia obejścia (V) 432-528
Zakres częstotliwości (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika)
Znamionowy prąd obejścia (A) 24 36 49 61 73 97 121
Znamionowy prąd neutralny (A) 42 62 83 104 125 166 208
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* 65 kA RMS
Ochrona

Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki
Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, przedpalenie 33 kA2s

Dane techniczne wyjścia 480 V

  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Połączenia* 4-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE)
3-przewodowe (L1, L2, L3, PE)
Regulacja napięcia Obciążenie symetryczne ± 1%
Obciążenie asymetryczne ± 3%
Zdolność przeciążeniowa 150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy)
125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy)
125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej)
125% ciągłe (tryb pracy obejścia)
1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia)
Reakcja na obciążenie dynamiczne ± 5% po 2 milisekundach
± 1% po 50 milisekundach
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 24 36 48 60 72 96 120
Regulacja częstotliwości (Hz) 50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s) Można zaprogramować na 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <1% dla obciążenia liniowego
<5% dla obciążenia nieliniowego
Współczynnik szczytu obciążenia 2,5
Współczynnik mocy obciążenia Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych

Dane techniczne baterii 480 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia* 80%
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia 20%
Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80
Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW) 4 6 8 10 12 16 20
Zakres znamionowego napięcia baterii (VDC) 32–48 bloków: 384–576 40–48 bloków: 480–576 36–48 bloków: 432–576 32–48 bloków: 384–576 40–48 bloków: 480–576
Napięcie znamionowe ładowania ciągłego (VDC) 32–48 bloków: 436–654 40–48 bloków: 545–654 36–48 bloków: 490–654 32–48 bloków: 436–654 40–48 bloków: 545–654
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) 720 na 48 bloków
Kompensacja temperatury -3,3mV/°C/celę, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C/celę, dla T < 25°C
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) 32 bloki: 307 40 bloków: 384 36 bloków: 346 32 bloki: 307 40 bloków: 384
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii* (A) 54 81 108 108 130 173 216
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy minimalnym napięciu baterii* (A) 68 101 135 135 162 216 270
Tętnienia prądu < 5% C20 (5 minut czasu pracy)
Test baterii Ręczny/automatyczny (do wyboru)
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 10 kA

Zalecane przekroje kabli 480 V

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 300 kcmil.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: 2 na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; 4 na szynoprzewodach DC+/DC-; 6 na szynoprzewodach N/PE.

UWAGA: Ochrona przed przetężeniem jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:

  • Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))

  • Temperatura otoczenia 30°C (86°F)

  • Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych

  • Metoda montażu C

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).

Przewody uziemiające wyposażenie (PE w niniejszej instrukcji) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).

UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli DC są zaleceniami – Należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji rozwiązania akumulatora dla baterii DC+/DC- i przekrojów kabli baterii DC PE oraz upewnić się, że przekroje kabli DC zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.
Miedź 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Fazy wejściowe (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0
Wejście PE (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Fazy obejścia/wejściowe (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0
Obejście PE/Wyjście PE (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6
Neutralny* (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 4* 2* 1/0* 1/0* 2/0* 4/0* 2 x 1/0*
PE DC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4
Aluminium 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Fazy wejściowe (AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250
Wejście PE (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2
Fazy obejścia/wejściowe (AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0
Obejście PE/Wyjście PE (AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4
Neutralny* (AWG/kcmil) 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 3* 1/0* 2/0* 2/0* 4/0* 2 x 1/0* 2 x 3/0*
DC PE (AWG/kcmil)* 6 4 4 4 4 2 2
UWAGA: 80% wyłączników znamionowych dla UIB, UOB, MBB, SSIB.

Zalecana ochrona od strony sieci 480 V

PRZESTROGA
zagrożenie pożarem
  • Urządzenie można podłączyć tylko do obwodu spełniającego poniższą specyfikację.
  • Podłączaj obwody zaopatrzone w maksymalnie 250 A zabezpieczenie przeciążeniowe zgodnie z amerykańskim Krajowym Kodeksem Elektrycznym, ANSI/NFPA70, i kanadyjskimi przepisami elektrycznymi, część I, C22.1.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
UWAGA: Ochrona przed prądem przetężeniowym dostarczana jest przez podmioty zewnętrzne i musi być oznaczona zgodnie ze swoją funkcją.
  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Wyłącznik HJF36100U31X
Ustawienie Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
Tr na ustawieniu Ir 6 0,5
Ustawienie li (X In) 1,5
  60 kW 80 kW 100 kW
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Wyłącznik HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ustawienie Ir 125 100 175 125 200 175
Tr na ustawieniu Ir 6 0,5
Ustawienie li (X In) 1,5
QR code for this page

czy było to pomocne?