990-91111G-032

ขนาดของสลักเกลียวและหางปลาที่แนะนำ

ประกาศ
ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุด
ใช้เฉพาะหางปลาชนิดบีบที่ UL อนุมัติเท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้

ทองแดง — หางปลาแบบรูเดียว

ขนาดสายเคเบิล ขนาดสลักเกลียว ประเภทหางปลา คีมย้ำหางปลา ดาย
10 AWG M8 x 25 มม. LCA10-56-L NA NA
8 AWG M8 x 25 มม. LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6 AWG M8 x 25 มม. LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4 AWG M8 x 25 มม. LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
3 AWG M8 x 25 มม. LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
2 AWG M8 x 25 มม. LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Brown P33
1 AWG M8 x 25 มม. LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Green P37
1/0 AWG M8 x 25 มม. LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25 มม. LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Black P45
3/0 AWG M8 x 25 มม. LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25 มม. LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Purple P54
250 kcmil M8 x 25 มม. LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Yellow P62
300 kcmil M8 x 25 มม. LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 White P66

ทองแดง — หางปลาแบบสองรู

ขนาดสายเคเบิล ขนาดสลักเกลียว ประเภทหางปลา คีมย้ำหางปลา ดาย
6 AWG M8 x 25 มม. LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Blue P24
4 AWG M8 x 25 มม. LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gray P29
3 AWG M8 x 25 มม.
2 AWG M8 x 25 มม. LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Brown P33
1 AWG M8 x 25 มม. LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Green P37
1/0 AWG M8 x 25 มม. LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25 มม. LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Black P45
3/0 AWG M8 x 25 มม. LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25 มม. LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Purple P54
250 kcmil M8 x 25 มม. LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Yellow P62
300 kcmil M8 x 25 มม. LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 White P66

อลูมิเนียม — หางปลาแบบรูเดียว

ขนาดสายเคเบิล ขนาดสลักเกลียว ประเภทหางปลา คีมย้ำหางปลา ดาย
6 AWG M8 x 25 มม. LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 Gray P29
4 AWG M8 x 25 มม. LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 Green P37
3 AWG M8 x 25 มม. LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 Green P37
2 AWG M8 x 25 มม. LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
1 AWG M8 x 25 มม. LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 Gold P45
1/0 AWG M8 x 25 มม. LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Tan P50
2/0 AWG M8 x 25 มม. LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Olive P54
3/0 AWG M8 x 25 มม. LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Ruby P60
4/0 AWG M8 x 25 มม. LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 White P66
250 kcmil M8 x 25 มม. LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 Red P71
300 kcmil M8 x 25 มม. LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 Blue P76

อลูมิเนียม — หางปลาแบบสองรู

ขนาดสายเคเบิล ขนาดสลักเกลียว ประเภทหางปลา คีมย้ำหางปลา ดาย
2/0 AWG M8 x 25 มม. LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Olive P54
3/0 AWG M8 x 25 มม. LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Ruby P60
4/0 AWG M8 x 25 มม. LAB4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 White P66
250 kcmil M8 x 25 มม. LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 Red P71
300 kcmil M8 x 25 มม. LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 Blue P76
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?