990-91260D-023

Avvikle eller flytte UPSen til et nytt sted

 1. Slå av UPSen fullstendig – følg instruksjonen i driftsmanualen for UPSen.
 2. Lås/merk (LOTO) batteribryteren (BB) i AV-posisjon (åpen) på UPSen.
 3. Låsing/merking (LOTO) av alle bryterne i panelet for vedlikeholdsbypass / svitsjutstyret i AV-posisjon (åpen).
 4. Fjern frontpanelet fra UPSen.
 5. Lås/merk (LOTO) den interne vedlikeholdsbryteren (IMB) i AV-posisjonen (åpen).
 6. Fjern strømmodulen fra UPSen:
  FORSIKTIG
  Tung last
  Strømmoduler er tunge. Det kreves to personer for å løfte dem.
  • En 20 kW strømmodul veier 25 kg.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
  1. Trekk strømmodulen halvveis ut. En låsemekanisme forhindrer deg i å trekke strømmodulen helt ut.
  2. Løsne låsen ved å trykke på utløserknappen på begge sider av strømmodulen, og ta ut strømmodulen.
  3. Installer en avskjermingsplate (hvis tilgjengelig) foran det tomme strømmodulsporet.
  4. Lagre strømmodulene trygt i påvente av senere installasjon.
   ADVARSEL
   fare for skade på utstyret
   • Oppbevar strømmoduler ved en omgivelsestemperatur fra –15 til 40 °C, 10–80 % ikke-kondenserende fuktighet.
   • Oppbevar batterimodulene i den opprinnelige beskyttelsesemballasjen.
   Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
 7. Fjern batteridekselet.
 8. Kople fra batteriterminalene fra forsiden av alle batterimodulene.
  FARE
  Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  Ved håndtering av batterier er det fare for elektrisk støt eller sterk kortslutningsstrøm. Følgende forholdsregler må overholdes når du arbeider med batterier:
  • Vedlikehold av batterier må kun utføres eller overvåkes av kvalifisert personell som har kunnskap om batterier og nødvendige forholdsregler. Hold ukvalifisert personell borte fra batteriene.
  • Ikke kast batterier i åpen flamme, da de kan eksplodere.
  • Batteriene skal ikke åpnes, endres eller ødelegges. Utlekket elektrolytt er skadelig for hud og øyne. Det kan være giftig.
  • Fjern klokker, ringer og andre metallobjekter.
  • Bruk verktøy med isolerte håndtak.
  • Bruk vernebriller, -hansker og -sko.
  • Legg ikke verktøy eller metalldeler oppå batteriene.
  • Sett batteribryteren (BB) i åpen posisjon (AV) før du starter denne prosessen.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 9. Fjern batterimodulene fra de to øvre radene. La batterimodulene i de to nedre radene bli der for å øke den vektede stabiliteten.
  FORSIKTIG
  Tung last
  Batterimoduler er tunge. Det kreves to personer for å løfte dem.
  • Batterimodulen veier 30 kg.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
  1. Fjern skruen fra batterimodulhåndtaket og drei håndtaket oppover.
  2. Trekk batterimodulen forsiktig ut av sporet.
  3. Lagre for senere installasjon.
   ADVARSEL
   fare for skade på utstyret
   • Hvis UPS-systemet forblir avslått over en lengre periode, anbefaler vi at du slår på UPS-systemet i minst 24 timer én gang i måneden. Dette lader de installerte batterimodulene, og unngår dermed uopprettelig skade fra dyp utladning.
   • Oppbevar batterimoduler ved en omgivelsestemperatur fra –15 til 40 °C.
   • Oppbevar batterimodulene i den originale beskyttende emballasjen.
   • Batterimoduler som lagres ved –15 til 25 °C, må lades opp hvert halvår for å unngå skader som forårsakes av dyp utladning. Batterimoduler som lagres over 25 °C, må lades opp ved kortere intervaller.
   Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
 10. Fjern bakplatene fra UPSen.

  UPS sett bakfra

 11. Mål og bekreft FRAVÆR av spenning på hver inngangs-/bypass-/utgangsterminal før du fortsetter.
  FARE
  FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
  Mål og bekreft FRAVÆR av spenning på hver inngangs-/bypass-/utgangsterminal før du fortsetter.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

  UPS vist bakfra

 12. Kople fra og fjern alle strømkabler fra UPSen. Monter de bakre platene på UPSen igjen. Se Kople til strømkabler for mer informasjon.
 13. Fjern toppdekselet fra UPSen.
 14. Kople fra og fjern signalkabler fra oversiden og forsiden av UPSen.

  UPS sett ovenfra

 15. Sett på plass alle fjernede plater og deksler. Se Endelig installasjon for mer informasjon.
 16. Fjern det fremre seismiske forankringsbeslaget / transportbeslaget fra UPSen. Lagre for senere installasjon.

  UPSen vist forfra med det fremre transportbeslaget

  UPSen vist forfra med det fremre seismiske forankringsbeslaget

 17. Hvis det bakre transportbeslaget er tilgjengelig, kan du montere det på baksiden av UPSen for å øke stabiliteten.
  FORSIKTIG
  Fare for velting
  HVIS det bakre transportbeslaget ikke er montert, kan UPSen velte lett. Vær forsiktig ved flytting.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
 18. Monter frontpanelet på UPSen igjen:
  1. Sett de to tappene i bunnen av frontpanelet i UPSen i skrå vinkel.
  2. Kople frontpanelremmen til UPSen igjen.
  3. Lukk frontpanelet og lås med de to låseknappene.
 19. Hev føttene på UPSen til hjulene står solid på gulvet.
 20. Du kan nå flytte UPSen ved å rulle den over gulvet på hjulene.
  ADVARSEL
  Fare for VELTING
  • Hjulene på UPSen er kun beregnet for transport på flate, jevne, harde og vannrette overflater.
  • Hjulene på UPSen er beregnet for transport over korte distanser (dvs. i samme bygning).
  • Flytt det langsomt og ta særlig hensyn til gulvets tilstand og balansen til UPSen.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
 21. Hvis tilstede, fjern det bakre seismiske forankringsbeslaget fra UPSen og fjern de seismiske ankrene fra gulvet. Lagre for senere installasjon. Se Installere seismisk forankring (valgfritt) for mer informasjon.
 22. For transport over lengre avstander eller under forhold som ikke er ideelle for hjulene på UPSen:
  ADVARSEL
  Fare for VELTING
  For transport over lengre avstander eller under forhold som ikke er ideelle for hjulene på UPSen, må du påse:
  • at personellet som utfører transporten har nødvendig kompetanse og har fått tilstrekkelig opplæring;
  • at det brukes egnede verktøy for å løfte og transportere UPSen trygt;
  • at produktet beskyttes mot skade ved hjelp av egnet beskyttelse (for eksempel innpakning eller emballasje).
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.

  Transportbetingelser:

  • Monter UPSen i en loddrett posisjon på midten av en egnet pall med minimumsmålene: 684 mm x 1040 mm. Pallen må tåle vekten til UPSen (230 kg uten strømmodul og to av de nederste radene med batterimoduler tilstede i UPSen).

  • Bruk egnede festemidler for å montere UPSen på pallen.

  • Den originale fraktpallen, i kombinasjon med de originale transportbeslagene, kan gjenbrukes, hvis de er i uskadet stand.

  FARE
  Fare for VELTING
  • UPSen må festes skikkelig til pallen umiddelbart etter å ha blitt plassert på pallen.
  • Festeutstyret må være sterkt nok til å tåle vibrasjoner og støt under lasting, transport og lossing.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
  ADVARSEL
  Uventet utstyrsatferd
  Ikke løft UPSen med gaffeltruck/palltruck rett på rammen, da det kan bøye eller skade rammen.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
 23. Gjør ett av følgende:
  • Avvikle UPSen, ELLER
  • Flytt UPSen til et nytt sted for å installere den.
 24. Kun for installering av UPSen et nytt sted: Følg installasjonshåndboken for å installere UPSen på et nytt sted. Se Installasjonsprosedyre for installasjonsoversikt. Oppstart må kun utføres av Schneider Electric.
  FARE
  FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
  Oppstart må kun utføres av Schneider Electric.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?