990-91261E-031

Slutlig installation

FARA
Risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Batterier kan utgöra en risk för elektrisk stöt och hög kortslutningsström. Följande försiktighetsåtgärder måste följas vid hantering av batterier
 • Ta bort klockor, ringar eller andra metallföremål.
 • Använd verktyg med isolerade handtag.
 • Använd skyddsglasögon, handskar och stövlar.
 • Lägg inte verktyg eller metalldelar på batterierna.
 • Koppla ur laddningskällan innan du ansluter eller kopplar ur batterikontakterna.
 • Undersök om batteriet är dåligt jordat. Vid dålig jordning, ta bort källan från jorden. Kontakt med någon del av ett jordat batteri kan resultera i elektrisk stöt. Sannolikheten för en sådan stöt kan minskas om sådana jorder avlägsnas under installation och underhåll (gäller utrustning och fjärrbatterier som saknar jordad matningskrets).
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
risk för utrustningsskador
Vänta tills systemet är klart för uppstart innan du installerar batterier i systemet. Tidsperioden från batteriinstallation tills UPS-systemet startas får inte överstiga 72 timmar (3 dygn).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
 1. Återinstallera den bakre plattan på kabelröret.

  UPS:en bakifrån

 2. Återmontera det övre skyddet:
  1. Luta det övre skyddet och skjut in det på UPS:en bakifrån. Pluggarna på baksidan av det övre skyddet måste kopplas till öppningarna på baksidan av UPS:en.
  2. Tryck ner det övre skyddet på framsidan.

   UPS:en bakifrån

  3. Montera om skruvarna:
 3. Endast för seismisk sats: Fäst UPS:en så att den bakre skenan sitter ihop med det bakre fästet.

  UPS:en bakifrån

 4. Sänk de främre och bakre nivåfötterna på UPS:en med en skiftnyckel tills de når golvet. Använd ett vattenpass för att bekräfta att UPS:en står rakt.
  OBS!
  Risk för utrustningsskador
  Flytta inte skåpet efter att nivåfötterna har sänkts.
  Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
 5. Endast för seismisk sats: Fäst den seismiska satsens främre skena på UPS-enheten i golvet. Använd lämplig järnvara för golvtypen – håldiametern i den främre skenan är ø18 mm.
 6. Ställ batteribrytaren BB i öppet läge (AV).
 7. Tryck in extra batterimoduler (om sådana finns) i öppningen. Fyll hyllorna från botten och uppåt.
 8. Vrid ner batterimodulhandtaget på de extra batterimodulerna och fäst handtaget på hyllan med den medföljande skruven.
 9. Anslut batteriterminalerna till batterimodulernas framsida.
 10. Sätt tillbaka locket på UPS-enheten.
 11. Sätt tillbaka frontpanelen på UPS:en:
  1. Sätt in de två pluggarna på botten av UPS:ens frontpanel i lutad vinkel.
  2. Fäst frontpanelremmen vid UPS:en.
  3. Stäng frontpanelen och lås den med de två låsvreden.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?