990-91261E-032

ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้

หมายเหตูู: ขนาดของระยะที่ต้องเว้นว่างไว้จะเผยแพร่สำหรับการไหลเวียนของอากาศเท่านั้น ตรวจสอบข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมในพื้นที่ของคุณ
หมายเหตูู: ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้ด้านหลังขั้นต่ำคือ 150 มม. (5.91 นิ้ว)

มุมมองด้านหน้าของ UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?