990-91261D-032

กระบวนการติดตั้งสำหรับระบบขนาน

ระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย

ระบบขนาน

 1. การเตรียมการติดตั้ง
 2. ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็นทางเลือก)
 3. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
 4. เชื่อมต่อสายไฟจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน
 5. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ
 6. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
 7. เชื่อมต่อสายสัญญาณจากสวิตช์เกียร์และผลิตภัณฑ์เสริมของผู้ผลิตอื่น
 8. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
 9. เชื่อมต่อสาย PBUS
 10. เชื่อมต่อสายเคเบิลสื่อสารภายนอก
 11. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ
 12. การติดตั้งขั้นสุดท้าย
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?