990-91263-004

Elsikkerhed

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  • Det elektriske udstyr må kun installeres, bruges, efterses og vedligeholdes af kvalificeret personale.
  • Anvend passende, personligt beskyttelsesudstyr (PPE), og følg praksis for sikkert elarbejde.
  • Afbryd al strømforsyning til UPS-systemet, før du arbejder på eller inde i det.
  • Kontrollér, om der er farlig spænding mellem nogen af terminalerne, herunder beskyttelsesjordingen, før du arbejder på UPS-systemet.
  • UPS-systemet indeholder en intern energikilde. Farlig spænding kan være til stede, også når enheden ikke er tilkoblet hovedforsyningen. Før installation eller servicering af UPS-systemet skal du sørge for, at enhederne er SLUKKET, og at både hovedforsyningen og batterierne er frakoblet. Vent fem minutter, før du åbner UPS-systemet, så kondensatorerne får tid til at aflade.
  • Der skal installeres en frakoblingsenhed (som f.eks. et frakoblingsrelæ eller en frakoblingskontakt) for at muliggøre isolering af systemet fra indgående strømkilder i henhold til lokale love og regler. Denne frakoblingsenhed skal være synlig og let tilgængelig.
  • UPS-systemet skal have korrekt jordforbindelse, og jordforbindelsen skal etableres først på grund af høj afledningsstrøm.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR code for this page

Var dette nyttigt?