990-91263-023

Elektrisk sikkerhet

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  • Elektrisk utstyr skal kun installeres, håndteres, betjenes og vedlikeholdes av kvalifisert personell.
  • Bruk egnet verneutstyr (PVU) og følg sikre metoder for elektrisk arbeid.
  • Slå av all strøm som tilføres UPS-systemet, før du utfører arbeid på eller på innsiden av utstyret.
  • Sjekk etter farlig spenning mellom alle terminalene, inkludert den beskyttende jordingen, før du begynner å arbeide på UPS-systemet.
  • UPSen inneholder en intern energikilde. Farlig spenning kan være tilstede selv når strømforsyningen er frakoplet. Påse at alle enheter er slått AV, og at strømforsyningen og batteriene er koplet fra, før du installerer eller vedlikeholder UPS-systemet. Vent fem minutter før du åpner UPS-en, slik at kondensatorene kan lades ut.
  • En frakoplingsenhet (f.eks. en frakoplingsstrømbryter) må installeres for å tillate isolasjon av systemet fra oppstrøms strømkilder i henhold til lokale forskrifter. Denne frakoplingsenheten må være lett tilgjengelig og synlig.
  • UPS-systemet må være skikkelig jordet på grunn av høy lekkasjestrøm. Jordingslederen må koples til først.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
QR code for this page

Var dette til hjelp?