990-5910F-032

ส่งออกรายงาน UPS ไปยังอุปกรณ์ USB

  1. เลือก การซ่อมบำรุง > รายงาน UPS
  2. เปิดแผงด้านหน้า
  3. ใส่อุปกรณ์ USB ของคุณลงในพอร์ต USB ของ UPS
  4. แตะ ส่งออก
    หมายเหตูู: อย่าถอดอุปกรณ์ USB ออก จนกว่ากระบวนการส่งออกจะเสร็จสิ้น
  5. ส่งรายงาน UPS ไปยังฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Schneider Electric
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?