990-5910F-032

เปลี่ยนไส้กรองฝุ่น (GVSOPT001 และ GVSOPT015)

  1. เปิดแผงควบคุมด้านหน้าของ UPS
  2. ถอดไส้กรองฝุ่นออกโดยดันขึ้นจนกระทั่งคุณสามารถเลื่อนไส้กรองฝุ่นออกจากตัวจับโลหะทั้งสองตัวด้านล่าง และดึงออก
  3. ถือไส้กรองฝุ่นใหม่ที่ด้านข้าง และใส่ไส้กรองฝุ่นเข้าไปโดยดันขึ้นในกรอบฝาครอบจนกระทั่งคุณสามารถเลื่อนไส้กรองฝุ่นเข้าไปในตัวจับโลหะทั้งสองตัว
  4. ติดตั้งปะเก็นยางสองตัวไว้ที่แต่ละด้านของประตูให้ใกล้กับกรอบประตูมากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ เปลี่ยนปะเก็นยางตามที่จำเป็นเมื่อเปลี่ยนไส้กรองฝุ่นใหม่
  5. ปิดแผงควบคุมด้านหน้าของ UPS
  6. เริ่มตัวนับไส้กรองฝุ่นใหม่ ดูที่ กำหนดค่าการแจ้งเตือนตัวกรองอากาศ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?