EAV15107-ZH10

显示屏概述

显示屏使您能够使用测量仪来执行各种任务,比如设置测量仪、显示数据屏幕、确认报警或执行复位。

  A 导航∕菜单选择按钮
  B 心跳 / 通讯指示灯(绿色)
  C 报警 / 电能脉冲指示灯(橙色)
  D 导航符号或菜单选项
  E 右侧通知区
  F 屏幕标题
  G 左侧通知区
  H 光标
     

本页的QR代码

这有帮助吗?