HRB1684304-13

LED 指示灯

LED 指示灯提示或通知您测量仪的活动情况或状态。
配有显示屏(和可选的远程显示屏)的型号 DIN 型号      
  A 报警∕电能脉冲指示灯
  B 心跳∕串行通讯指示灯
     
所有型号        
  C 以太网通讯指示灯
  D 锁定状态指示灯
     
本页的QR代码

这有帮助吗?