990-5913D-011

Tärkeitä turvaohjeita – SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja tutustu laitteistoon ennen kuin yrität asentaa, käyttää, huoltaa tai ylläpitää sitä. Seuraavat turvallisuusviestit tämän oppaan sivuilla tai laitteissa varoittavat mahdollisista vaaratilanteista tai kiinnittävät käyttäjän huomion tietoihin, jotka selventävät tai helpottavat toimenpiteen suorittamista.

Tämä Vaara- tai Varoitus-turvallisuusviesteissä esiintyvä symboli ilmaisee, että jollei turvallisuusohjeita noudateta, sähkölaite saa aikaan vaaratilanteen, joka aiheuttaa henkilövamman.

Tämä on turvallisuushälytyksen symboli. Sen avulla ilmoitetaan vammoja aiheuttavien vaaratilanteiden mahdollisuudesta. Noudata kaikkia tällä symbolilla merkittyjä turvallisuusviestejä loukkaantumisten tai kuolemantapausten ehkäisemiseksi.

VAARA
VAARA ilmaisee vaaratilanteen, joka aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan vamman, ellei tilannetta vältetä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAROITUS
VAROITUS ilmaisee vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan vamman, ellei tilannetta vältetä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMIO
HUOMIO ilmaisee vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa vähäisen tai keskivaikean vamman, ellei tilannetta vältetä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
HUOMAUTUS
HUOMAUTUS on käytössä ilmoituksissa, jotka eivät liity fyysisiin vammoihin. Turvallisuushälytyksen symbolia ei käytetä tämäntyyppisessä turvallisuusviestissä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

Huomaa

Vain pätevät henkilöt saavat asentaa, käyttää, huoltaa ja ylläpitää sähkölaitteita. Schneider Electric ei ole vastuussa mistään seuraamuksista, jotka johtuvat tämän materiaalin käyttämisestä.

Pätevällä henkilöllä on sähkölaitteiden kokoamiseen, asentamiseen ja käyttöön liittyvät tiedot ja taidot. Turvallisuuskoulutuksensa perusteella hän osaa myös tunnistaa sähkölaitteisiin liittyvät vaaratilanteet ja välttää ne.

Turvallisuuteen liittyvät varotoimenpiteet

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
Lue kaikki asennusoppaan ohjeet ennen tämän tuotteen asentamista tai käyttämistä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä asenna tuotetta, ennen kuin kaikki rakennustyöt on saatu valmiiksi ja asennusympäristö on siivottu.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
Tuote on asennettava Schneider Electricin määrittämien ohjeiden ja vaatimusten mukaan. Tämä koskee erityisesti ulkoisia ja sisäisiä suojauksia (paluusuunnan katkaisimet, akkukatkaisijat, johdot jne.) sekä käyttöympäristövaatimuksia. Schneider Electric ei ole vastuussa, jos näitä vaatimuksia ei noudateta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
UPS-järjestelmä on asennettava kansallisten ja paikallisten säädösten mukaisesti. Asenna UPS seuraavien ohjeistusten mukaisesti:
 • IEC 60364 (mukaan lukien 60364–4–41 – suojaus sähköiskua vastaan, 60364–4–42 – suojaus lämpövaikutusta vastaan ja 60364–4–43 – suojaus ylivirtaa vastaan)
 • NEC NFPA 70
 • Canadian Electrical Code (C22.1, Part 1).
Valitse se ohjeistus, joka koskee omaa aluettasi.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
 • Asenna tuote lämpötilaltaan säädeltyyn sisätilaan, jossa ei ole sähköä johtavia aineita tai kosteutta.
 • Asenna tuote syttymättömälle, tasaiselle ja tukevalle alustalle (esimerkiksi betonin päälle), joka kestää järjestelmän painon.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Tuotetta ei ole tarkoitettu käyttöolosuhteisiin, joissa laite on alttiina seuraaville tekijöille, ja sen vuoksi sitä ei saa asentaa tällaiseen käyttöympäristöön:
 • vahingolliset höyryt
 • pölyn ja kaasujen räjähtävät yhdistelmät, syövyttävät kaasut tai johtava tai muista lähteistä säteilevä lämpö
 • kosteus, kuluttava pöly, höyry tai erittäin kostea ympäristö
 • sienet, hyönteiset, tuholaiset
 • suolapitoinen ilma tai käyttökelvoton jäähdytysaine
 • standardin IEC 60664-1 mukainen likaantuneisuusaste yli 2
 • altistuminen epätavallisille tärinälle, iskuille ja kallistumisille
 • altistuminen suoralle auringonvalolle, kuumuudelle tai voimakkaille sähkömagneettisille kentille
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä poraa tai leikkaa kaapeleille tai läpivienneille reikiä, kun läpivientilevyt on asennettu. Älä myöskään käytä poraa tai leikkaa reikiä UPS-järjestelmän läheisyydessä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAROITUS
VALOKAAREN VAARA
Älä tee tuotteeseen mekaanisia muutoksia (mukaan lukien kaapin osien poistot tai reikien poraukset tai leikkaukset), joita ei ole mainittu tässä asennusoppaassa.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS
ylikuumentumisen riski
Noudata tuotetta ympäröivälle tilalle asetettuja vaatimuksia. Älä peitä tuuletusaukkoja, kun tuote on käynnissä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

Sähköturvallisuus

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
 • Vain pätevät henkilöt saavat asentaa, käyttää, huoltaa ja ylläpitää sähkölaitteita.
 • Käytä asianmukaisia suojavarusteita ja noudata sähkölaitteiden turvallisen käsittelyn periaatteita.
 • Sammuta kaikki UPS-järjestelmään tuleva virta ennen laitteen käsittelemistä.
 • Ennen kuin aloitat UPS-järjestelmän kanssa työskentelyn, tarkista vaarallisen jännitteen mahdollisuus kaikkien liittimien väliltä suojamaadoitus mukaan lukien.
 • UPS-järjestelmässä on sisäinen virtalähde. Laitteessa voi olla vaarallista jännitettä, vaikka sitä ei ole kytketty verkkovirtaan. Varmista ennen UPS-järjestelmän asentamista ja huoltoa, että yksiköt on sammutettu ja että yhteys verkkovirtaan ja akkuihin on katkaistu. Odota viisi minuuttia, ennen kuin avaat UPS-järjestelmän, jotta kondensaattorien varaus ehtii purkautua.
 • UPS-järjestelmän tulee olla asianmukaisesti maadoitettu. Suuren vuotovirran vuoksi maadoitusjohdin pitää kytkeä ensimmäisenä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Jos takaisinsyöttö ei ole osa vakiokokoonpanoa, järjestelmään on asennettava automaattinen eristyslaite (takaisinsyötön estolaite tai mikä tahansa ulkoinen järjestelmä, joka täyttää säännöksen IEC/EN 62040–1 tai UL1778 5th Edition vaatimukset sen mukaan, mikä standardi on käytössä alueellasi), jotta vaarallisen jännitteen tai sähkövirran esiintyminen eristyslaitteen syöttönavoissa estetään. Laitteen on avauduttava 15 sekunnissa sen jälkeen, kun virransyöttö kaukovirtalähteistä katkeaa, ja se on luokiteltava teknisten tietojen mukaisesti.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Kun UPS-syöttö on kytketty sellaisten eristyslaitteiden välityksellä, jotka avautuessaan eristävät nollajohtimen, tai kun takaisinsyötön automaattinen eristys tapahtuu laitteen ulkopuolella tai IT-virranjakelujärjestelmän yhteydessä, käyttäjän on kiinnitettävä UPS-syöttöpäätteisiin, kaikkiin UPS-alueen ulkopuolelle asennettuihin ensisijaisiin virtaeristimiin sekä eristinten ja UPS-järjestelmän välisiin ulkoisiin käyttöpisteisiin tarra, jossa on seuraava teksti (tai vastaava teksti UPS-järjestelmän asennusmaassa ymmärrettävällä kielellä):

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Jännitteen takaisinsyötön vaara. Ennen tässä virtapiirissä työskentelyä: Eristä UPS ja tarkista kaikki päätteet, suojaava maadoitus mukaan lukien, vaarallisen jännitteen varalta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Akkuturvallisuus

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
 • Automaattiset akkukatkaisimet on asennettava Schneider Electricin määrittämien ohjeiden ja vaatimusten mukaan.
 • Akkujen huoltotoimien suorittajan tai valvojan on oltava pätevä henkilö, joka tuntee akut ja tarvittavat varotoimenpiteet. Muita henkilöitä ei tule päästää akkujen lähelle.
 • Irrota varaaja, ennen kuin kytket tai irrotat akun navat.
 • Älä altista akkuja tulelle, koska ne voivat räjähtää.
 • Vialliset akut voivat saavuttaa lämpötilan, joka ylittää kosketettavissa olevien pintojen palovammakynnyksen.
 • Älä avaa, muuta tai vahingoita akkuja. Akusta vuotavat elektrolyytit vahingoittavat ihoa ja silmiä. Ne voivat olla myrkyllisiä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Akut saattavat aiheuttaa sähköiskun ja suuren oikosulkuvirran. Akkuja käsiteltäessä on suoritettava seuraavat varotoimenpiteet:
 • Riisu kello, sormukset ja muut metalliesineet.
 • Käytä työkaluja, joiden kädensijat on eristetty.
 • Käytä suojalaseja, -käsineitä ja -jalkineita.
 • Älä aseta akkujen päälle työkaluja tai metalliosia.
 • Irrota varaaja, ennen kuin kytket tai irrotat akun navat.
 • Tarkista, onko akku maadoitettu tahattomasti. Jos maadoitus on tahaton, katkaise virtalähteen yhteys maahan. Maadoitetun akun koskettaminen saattaa aiheuttaa sähköiskun ja palovammoja suuren oikosulkuvirran vuoksi. Sähköiskun todennäköisyyttä voidaan vähentää, jos maakosketus poistetaan pätevän henkilön suorittaman asennuksen ja huoltotoimenpiteiden ajaksi (laitteissa ja etäakkutarvikkeissa, joissa ei ole maadoitettua syöttöpiiriä).
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kun vaihdat akkua, käytä aina saman mallityypin ja -numeron akkuja tai akkupaketteja. Katso perusakkukaapin merkinnästä lisätietoja järjestelmässä käytettävistä akuista.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMIO
laitevaurion vaara
 • Asenna akut UPS-järjestelmään, mutta älä kytke akkuja ennen kuin UPS-järjestelmä on valmis käynnistymään. Akun yhdistämisestä UPS-järjestelmän virran käynnistymiseen kuluva aika ei saa ylittää 72 tuntia tai kolmea päivää.
 • Akkuja ei saa varastoida yli kuudeksi kuukaudeksi uudelleenlataamisvaatimuksen vuoksi. Jos UPS-järjestelmää ei käytetä pitkään aikaan, suosittelemme virran kytkemistä järjestelmään 24 tunnin ajaksi vähintään kerran kuukaudessa. Tällöin akut latautuvat, mikä estää peruuttamattomat vahingot.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?