990–5947A–007

Τοποθετήστε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας στο κενό ερμάριο μπαταρίας - Άνω είσοδος καλωδίων

  1. Τοποθετήστε το κιτ αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας στο επάνω μέρος του κενού ερμαρίου μπαταρίας.

    Μπροστινή όψη του κενού ερμαρίου μπαταρίας

QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;