990–5947A–007

Τοποθετήστε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας στο κενό ερμάριο μπαταρίας - Κάτω είσοδος καλωδίων

  1. Τοποθετήστε το κιτ αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας στο κάτω μέρος του κενού ερμαρίου μπαταρίας.

    Μπροστινή όψη του κενού ερμαρίου μπαταρίας

QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;