990-91216B-011

Tärkeitä turvaohjeita – SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja tutustu laitteistoon ennen kuin yrität asentaa, käyttää, huoltaa tai ylläpitää sitä. Seuraavat turvallisuusviestit tämän oppaan sivuilla tai laitteissa varoittavat mahdollisista vaaratilanteista tai kiinnittävät käyttäjän huomion tietoihin, jotka selventävät tai helpottavat toimenpiteen suorittamista.

Tämä Vaara- tai Varoitus-turvallisuusviesteissä esiintyvä symboli ilmaisee, että jollei turvallisuusohjeita noudateta, sähkölaite saa aikaan vaaratilanteen, joka aiheuttaa henkilövamman.

Tämä on turvallisuushälytyksen symboli. Sen avulla ilmoitetaan vammoja aiheuttavien vaaratilanteiden mahdollisuudesta. Noudata kaikkia tällä symbolilla merkittyjä turvallisuusviestejä loukkaantumisten tai kuolemantapausten ehkäisemiseksi.

VAARA
VAARA ilmaisee vaaratilanteen, joka aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan vamman, ellei tilannetta vältetä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAROITUS
VAROITUS ilmaisee vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan vamman, ellei tilannetta vältetä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMIO
HUOMIO ilmaisee vaaratilanteen, joka saattaa aiheuttaa vähäisen tai keskivaikean vamman, ellei tilannetta vältetä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
HUOMAUTUS
HUOMAUTUS on käytössä ilmoituksissa, jotka eivät liity fyysisiin vammoihin. Turvallisuushälytyksen symbolia ei käytetä tämäntyyppisessä turvallisuusviestissä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

Huomaa

Vain pätevät henkilöt saavat asentaa, käyttää, huoltaa ja ylläpitää sähkölaitteita. Schneider Electric ei ole vastuussa mistään seuraamuksista, jotka johtuvat tämän materiaalin käyttämisestä.

Pätevällä henkilöllä on sähkölaitteiden kokoamiseen, asentamiseen ja käyttöön liittyvät tiedot ja taidot. Turvallisuuskoulutuksensa perusteella hän osaa myös tunnistaa sähkölaitteisiin liittyvät vaaratilanteet ja välttää ne.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus

HUOMAUTUS
Sähkömagneettisen häiriön vaara
Laite on tuoteluokan C2 UPS-tuote. Tuote saattaa aiheuttaa asuinalueella häiriöitä radiolähetyksiin. Tällaisessa tapauksessa käyttäjän on ryhdyttävä lisätoimenpiteisiin.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

Turvallisuuteen liittyvät varotoimenpiteet

VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
Lue kaikki asennusoppaan ohjeet ennen tämän tuotteen asentamista tai käyttämistä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä asenna tuotetta, ennen kuin kaikki rakennustyöt on saatu valmiiksi ja asennusympäristö on siivottu.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
Tuote on asennettava Schneider Electricin määrittämien ohjeiden ja vaatimusten mukaan. Tämä koskee erityisesti ulkoisia ja sisäisiä suojauksia (paluusuunnan katkaisimet, akkukatkaisijat, johdot jne.) sekä käyttöympäristövaatimuksia. Schneider Electric ei ole vastuussa, jos näitä vaatimuksia ei noudateta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA
UPS-järjestelmä on asennettava kansallisten ja paikallisten säädösten mukaisesti. Asenna UPS seuraavien ohjeistusten mukaisesti:
 • IEC 60364 (mukaan lukien 60364–4–41 – suojaus sähköiskua vastaan, 60364–4–42 – suojaus lämpövaikutusta vastaan ja 60364–4–43 – suojaus ylivirtaa vastaan)
 • NEC NFPA 70
 • Canadian Electrical Code (C22.1, Part 1).
Valitse se ohjeistus, joka koskee omaa aluettasi.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
 • Asenna tuote lämpötilaltaan säädeltyyn sisätilaan, jossa ei ole sähköä johtavia aineita tai kosteutta.
 • Asenna tuote syttymättömälle, tasaiselle ja tukevalle alustalle (esimerkiksi betonin päälle), joka kestää järjestelmän painon.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Tuotetta ei ole tarkoitettu käyttöolosuhteisiin, joissa laite on alttiina seuraaville tekijöille, ja sen vuoksi sitä ei saa asentaa tällaiseen käyttöympäristöön:
 • vahingolliset höyryt
 • pölyn ja kaasujen räjähtävät yhdistelmät, syövyttävät kaasut tai johtava tai muista lähteistä säteilevä lämpö
 • kosteus, kuluttava pöly, höyry tai erittäin kostea ympäristö
 • sienet, hyönteiset, tuholaiset
 • suolapitoinen ilma tai käyttökelvoton jäähdytysaine
 • standardin IEC 60664-1 mukainen likaantuneisuusaste yli 2
 • altistuminen epätavallisille tärinälle, iskuille ja kallistumisille
 • altistuminen suoralle auringonvalolle, kuumuudelle tai voimakkaille sähkömagneettisille kentille
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä poraa tai leikkaa kaapeleille tai läpivienneille reikiä, kun läpivientilevyt on asennettu. Älä myöskään käytä poraa tai leikkaa reikiä UPS-järjestelmän läheisyydessä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
VAROITUS
VALOKAAREN VAARA
Älä tee tuotteeseen mekaanisia muutoksia (mukaan lukien kaapin osien poistot tai reikien poraukset tai leikkaukset), joita ei ole mainittu tässä asennusoppaassa.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion, vakavan vamman tai hengenvaaran.
HUOMAUTUS
ylikuumentumisen riski
Noudata tuotetta ympäröivälle tilalle asetettuja vaatimuksia. Älä peitä tuuletusaukkoja, kun tuote on käynnissä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

Muita turvallisuuteen liittyviä varotoimenpiteitä asennuksen jälkeen

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Älä asenna UPS-järjestelmää, ennen kuin kaikki rakennustyöt on saatu valmiiksi ja asennusympäristö on siivottu. Jos asennustilassa tarvitaan lisärakennustöitä sen jälkeen, kun tuote on asennettu, sammuta tuote ja peitä tuote suojapussilla, jossa tuote toimitettiin.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Sähköturvallisuus

Tämä käsikirja sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, joita on noudatettava UPS-järjestelmän asennuksen ja huollon aikana.

VAARA
sähköiskun, räjähdyksen tai sähkökaaren vaara
 • Vain pätevät henkilöt saavat asentaa, käyttää, huoltaa ja ylläpitää sähkölaitteita.
 • Käytä asianmukaisia suojavarusteita ja noudata sähkölaitteiden turvallisen käsittelyn periaatteita.
 • Muiden on toimitettava vaihtovirta- ja tasavirtalähteiden irtikytkentälaitteet, niiden on oltava helposti käytettävissä ja irtikytkentälaitteet on merkittävä selkeästi.
 • Sammuta kaikki UPS-järjestelmään tuleva virta ennen laitteen käsittelemistä.
 • Ennen kuin aloitat UPS-järjestelmän kanssa työskentelyn, tarkista vaarallisen jännitteen mahdollisuus kaikkien liittimien väliltä suojamaadoitus mukaan lukien.
 • UPS-järjestelmässä on sisäinen virtalähde. Laitteessa voi olla vaarallista jännitettä, vaikka sitä ei ole kytketty verkkovirtaan. Varmista ennen UPS-järjestelmän asentamista ja huoltoa, että yksiköt on sammutettu ja että yhteys verkkovirtaan ja akkuihin on katkaistu. Odota viisi minuuttia, ennen kuin avaat UPS-järjestelmän, jotta kondensaattorien varaus ehtii purkautua.
 • UPS-järjestelmän tulee olla asianmukaisesti maadoitettu. Suuren vuotovirran vuoksi maadoitusjohdin pitää kytkeä ensimmäisenä.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.

Kun UPS-syöttö on kytketty sellaisten eristyslaitteiden välityksellä, jotka avautuessaan eristävät nollajohtimen, tai kun takaisinsyötön automaattinen eristys tapahtuu laitteen ulkopuolella tai IT-virranjakelujärjestelmän yhteydessä, käyttäjän on kiinnitettävä UPS-syöttöpäätteisiin, kaikkiin UPS-alueen ulkopuolelle asennettuihin ensisijaisiin virtaeristimiin sekä eristinten ja UPS-järjestelmän välisiin ulkoisiin käyttöpisteisiin tarra, jossa on seuraava teksti (tai vastaava teksti UPS-järjestelmän asennusmaassa ymmärrettävällä kielellä):

VAARA
Sähköiskun, räjähdyksen tai sähkökaaren vaara
Jännitteen takaisinsyötön vaara. Ennen tässä virtapiirissä työskentelyä: Eristä UPS ja tarkista kaikki päätteet, suojaava maadoitus mukaan lukien, vaarallisen jännitteen varalta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?