990-91216D-031

Viktiga säkerhetsinstruktioner – Spara dessa instruktioner

Läs anvisningarna noga och bekanta dig med utrustningen innan du installerar, hanterar, servar eller underhåller enheten. Följande säkerhetsmeddelande visas på flera ställen i manualen och på utrustningen för att varna dig om eventuella risker eller för att förklara uppgifterna.

Om en fara- eller varningssymbol visas i säkerhetsmeddelandet innebär detta att det finns risk för skadliga elektriska stötar om du inte följer anvisningarna ordentligt.

Detta är en säkerhetsvarningssymbol. Den är till för att varna för risker som kan orsaka personskador. Följ samtliga säkerhetsmeddelanden med den här symbolen för att undvika eventuella skador eller utsätta dig för livsfara.

FARA
FARA indikerar en livsfarlig situation som resulterar i allvarlig personskada eller dödsfall, om den inte undviks.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
VARNING indikerar en farlig situation som kan resultera i allvarlig personskada eller dödsfall, om den inte undviks.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
OBSERVERA
OBSERVERA indikerar en fara som kan resultera i lindrig personskada, om den inte undviks.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
OBS!
OBS används för situationer som inte innebär fysisk skada. Säkerhetsvarningssymbolen används inte för den här typen av säkerhetsmeddelanden.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Obs!

Elektrisk utrustning skall endast installeras, hanteras, servas och underhållas av behörig personal. Schneider Electric tar inget ansvar för konsekvenser som uppstår vid bruk av materialet.

Behörig personal har kunskap och kännedom om den elektriska utrustningens konstruktion, installation och användning samt har genomgått säkerhetsutbildning för att vara kunniga om och undvika de risker som finns.

Per IEC 62040-1: ”Avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 1: Säkerhetskrav” måste denna utrustning, inklusive batteriåtkomst, inspekteras, installeras och underhållas av en kvalificerad person.

En kvalificerad person är en person med relevant utbildning och erfarenhet som gör att hen kan uppfatta risker och undvika faror som utrustningen kan skapa (referens IEC 62040, avsnitt 3.102).

Elektromagnetisk kompabilitet

OBS!
Risk för elektromagnetisk störning
Detta är en produktkategori C2 UPS-produkt. I en bostadsmiljö kan denna produkt orsaka radioavledning, i vilket fall användaren kan behöva vidta ytterligare åtgärder.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Säkerhetsåtgärder

FARA
FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
Läs alla instruktioner i installationsanvisningarna innan du installerar eller arbetar med den här produkten.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Installera inte produkten förrän allt byggnadsarbete har slutförts och installationsrummet har rengjorts.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
Produkten måste installeras enligt de specifikationer och krav som anges av Schneider Electric. Det gäller framför allt externa och interna skydd (uppströmsbrytare, batteribrytare, kablar etc.) och miljökrav. Schneider Electric åtar sig inget ansvar om dessa krav inte respekteras.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
UPS-systemet måste installeras enligt lokala och nationella bestämmelser. Installera UPS-systemet enligt:
 • IEC 60364 (inklusive 60364-4-41 – skydd mot elektriska stötar, 60364-4-42 – skydd mot termiska effekter och 60364-4-43 – skydd mot överström), eller
 • NEC NFPA 70, eller
 • Kanadensiska elektriska regler (C22.1, del 1)
beroende på vilken av de standarder som gäller i ditt lokala område.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
 • Installera produkten i en temperaturreglerad inomhusmiljö utan ledande föroreningar och fuktighet.
 • Montera produkten på en obrännbar, jämn och fast yta (t.ex. betong) som kan stödja systemets vikt.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Produkten är inte konstruerad för, och får därför inte installeras i följande ovanliga driftsmiljöer:
 • Skadliga ångor
 • Explosiva blandningar av damm eller gaser, frätande gaser eller ledande eller strålande värme från andra källor
 • Fukt, slipdamm, ånga eller i en alltför fuktig miljö
 • Svamp, insekter, skadedjur
 • Saltbelastad luft eller förorenat kylmedel
 • Föroreningsgrad högre än 2 enligt IEC 60664-1
 • Exponering för onormala vibrationer, stötar och lutning
 • Exponering för direkt solljus, värmekällor eller starka elektromagnetiska fält
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Borra inte eller skär hål för kablar eller kabelkanaler med genomföringsplattorna installerade, och borra inte eller skär hål i närheten av UPS-systemet.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
FARA FÖR LJUSBÅGE
Gör inga mekaniska ändringar på produkten (inklusive borttagning av skåpdelar eller borrning/skärning av hål) som inte beskrivs i installationshandboken.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
OBS!
risk för överhettning
Respektera utrymmeskraven runt produkten och täck inte ventilationsöppningarna när produkten är i drift.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Ytterligare säkerhetsåtgärder efter installation

FARA
risk för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Installera inte UPS-systemet förrän allt byggnadsarbete har slutförts och installationsrummet har rengjorts. Om det behövs ytterligare byggnadsarbete i installationsrummet efter det att denna produkt har installerats, stäng av produkten och täck den med den skyddande förpackningspåsen som produkten levererades i.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Elsäkerhet

Denna installationsmanual innehåller viktiga säkerhetsföreskrifter som skall följas vid installation och underhåll av UPS-systemet.

FARA
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
 • Elektrisk utrustning får endast installeras, handhas, få service och underhållas av kvalificerad personal.
 • Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PSU) och följ säkerhetsanvisningar.
 • Frånkopplingsenheter för växelström och likström måste tillhandahållas av andra, vara lättillgängliga och funktionen för frånkopplingsanordningen måste vara markerad för sin funktion.
 • Stäng av all ström som förser UPS-systemet innan du arbetar på eller inuti utrustningen.
 • Innan du arbetar på UPS-systemet, kontrollera om det finns farlig spänning mellan alla anslutningar, inklusive skyddsjord.
 • UPS-enheten innehåller en intern strömkälla. Farlig spänning kan finnas även när den är frånkopplad från elnätet. Innan du installerar eller underhåller UPS-systemet, se till att enheterna är AV och att strömmen och batterierna är bortkopplade. Vänta fem minuter innan du öppnar UPS så att kondensatorerna kan laddas ur.
 • UPS-enheten måste vara jordad och på grund av en hög läckström måste jordledaren först anslutas.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

När UPS-ingången är ansluten via externa isolatorer som isolera neutralen när de är öppna, eller när den automatiska återkopplingsisolatorn är externt kopplad till utrustningen eller är ansluten till ett IT-strömfördelningssystem, måste en etikett monteras vid UPS-ingångarna, och på alla primära effektisolatorer installerade på distans från UPS-området och på externa åtkomstpunkter mellan sådana isolatorer och UPS, av användaren, som visar följande text (eller motsvarande på ett språk som är acceptabelt i det land där UPS-systemet är installerat):

FARA
Risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Risk för återkopplingsspänning Innan du arbetar på den här kretsen: Innan du arbetar på UPS-systemet, kontrollera om det finns farlig spänning mellan alla anslutningar, inklusive skyddsjord.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?