990-91386-031

Batterisäkerhet

FARA
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
 • Batterikretsbrytarna måste installeras enligt specifikationerna och de krav som uppställs av Schneider Electric.
 • Service av batterier får endast utföras eller övervakas av kvalificerad personal med kunskaper om batterier och nödvändiga försiktighetsåtgärder. Håll okvalificerad personal borta från batterierna.
 • Koppla ur laddningskällan innan du ansluter eller kopplar ur batteriterminalerna.
 • Kasta inte batterier i en eld eftersom de kan explodera.
 • Batterier som slutar fungera kan nå temperaturer som överskrider tröskelvärdena för berörbara ytor.
 • Batterierna får aldrig öppnas, modifieras eller deformeras. Elektrolytutsläpp är skadligt för hud och ögon. Det kan vara giftigt.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
Risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Batterier kan utgöra en risk för elektrisk stöt och hög kortslutningsström. Följande försiktighetsåtgärder måste följas vid hantering av batterier
 • Ta av klockor, ringar eller andra metallföremål.
 • Använd verktyg med isolerade handtag.
 • Använd skyddsglasögon, handskar och stövlar.
 • Lägg inte verktyg eller metalldelar på batterierna.
 • Koppla ur laddningskällan innan du ansluter eller kopplar ur batteriterminalerna.
 • Kontrollera att batteriet inte oavsiktligt har blivit jordat. Vid oavsiktlig jordning, ta bort källan från jorden. Kontakt med någon del av ett jordat batteri kan resultera i elektrisk stöt och brännskador av hög kortslutningsström. Sannolikheten för en sådan stöt kan minskas om sådan jordning avlägsnas under installation och underhåll av en yrkesman (gäller utrustning och externt placerade batterier som saknar jordad matningskrets).
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
Risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Byt alltid ut batterier med samma typ och antal batterier eller batteripaket.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBSERVERA
risk för utrustningsskador
 • Vänta tills systemet är klart för uppstart innan du installerar batterier i systemet. Tidsperioden från batteriinstallation tills UPS-systemet startas får inte överstiga 72 timmar (3 dygn).
 • Batterier får inte lagras i mer än sex månader på grund av urladdning. Om UPS-systemet är avstängt under en längre tid rekommenderar vi att du aktiverar UPS-systemet under en period på 24 timmar minst en gång i månaden. Detta laddar batterierna och därmed undviks irreparabla skador på batterierna.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?