990–5947A–032

ติดตั้งเบรกเกอร์แบตเตอรี่ภายในตู้แบตเตอรี่เปล่า - ทางเข้าสายเคเบิลด้านล่าง

  1. ติดตั้งชุดเบรกเกอร์แบตเตอรี่เข้าที่ด้านล่างของตู้แบตเตอรี่เปล่า

    มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่เปล่า

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?