990-91141F-037

选件重量和尺寸

注: 以下所列选项并非适用于所有 UPS 型号。有关 UPS 型号,请参阅硬件选项列表。

维修旁路面板的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm * 宽度 mm 深度 mm *
GVSBPSU10K20H 40 260 537 590
GVSBPSU20K60H 35 830 800 1200
GVSBPSU80K120H 50 950 800 1200
GVSBPSU150KH 58 950 800 1200

维修旁路面板的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

并联维修旁路面板的重量和尺寸

商业代码 重量 (kg) 高度 (mm) 宽度 (mm) 深度 (mm)
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

并联维修旁路面板的运输重量和尺寸

商业代码 重量 (kg) 高度* mm 宽度 (mm) 深度* (mm)
GVSBPAR10K30H 55 460 800 1200
GVSBPAR40K50H 75 500 865 1200
GVSBPAR60K120H 113 565 1000 1200

电池断路器箱的运输重量和尺寸

商业代码 重量 (kg) 高度 (mm) 宽度 (mm) 深度 (mm)
GVSBBB20K80H 45 530 1220 840
GVSBBB100K200H 55 530 1220 840

电池断路器箱的重量和尺寸

商业代码 重量 (kg) 高度 (mm) 宽度 (mm) 深度 (mm)
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

标准电池柜的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSCBC7A 600 1980 815 970
GVSCBC7B 768 1980 815 970
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

标准电池柜重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSCBC7A 580

1900

710

845

GVSCBC7B 748

1900

710

845

GVSCBC7C 900

1900

710

845

GVSCBC7D 569

1900

710

845

GVSCBC7E 790

1900

710

845

GVSCBC10A2 1280

1900

1010

845

GVSCBC10B2 1512

1900

1010

845

空电池柜的运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970
GVEBC15 405 2120 1700 1000

空电池柜的重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850
GVEBC15 390 1970 1500 854

模块电池柜运输重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
注: 模块电池柜在发货时未安装电池组。

模块电池柜重量和尺寸

商业代码 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
GVSMODBC6
– 空
– 含六组电池

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– 空
– 含九组电池

186
1338
1970 550 847
注: 一个电池模块重约 32 kg。
本页的QR代码

这有帮助吗?