990-91141J-023

Begrenset fabrikkgaranti

Ett-års fabrikkgaranti

Den begrensede garantien som Schneider Electric gir i denne erklæringen om begrenset fabrikkgaranti gjelder kun produkter som du kjøper for kommersiell eller industriell bruk i din ordinære virksomhet.

Garantivilkår

Schneider Electric garanterer at produktet skal være fritt for defekter i materialer og utførelse i en periode på ett år fra datoen da produktet ble satt i drift, dersom idriftsettelsen ble utført av servicepersonnel som er godkjent av Schneider Electric, og skjer innen seks måneder fra forsendelsesdatoen fra Schneider Electric. Denne garantien dekker reparasjoner og erstatning av defekte deler, inkludert arbeid utført på stedet og reise. Hvis produktet ikke oppfyller ovennevnte garantikriterier, skal garantien dekke reparasjoner og erstatning av defekte deler, etter Schneider Electrics eget skjønn, i en periode på ett år fra forsendelsesdato. Når det gjelder Schneider Electrics kjøleløsninger, dekker ikke denne garantien nullstilling av strømbrytere, tap av kuldemedium, forbruksvarer, eller forebyggende vedlikehold. Reparasjon eller erstatning av et defekt produkt, eller deler av dette, forlenger ikke den opprinnelige garantiperioden. Alle deler som leveres i henhold til denne garantien, kan være nye eller byttedeler fra fabrikken.

Ikke-overførbar garanti

Denne garantien er utvidet til første person, firma, organisasjon eller aksjeselskap (heretter omtalt som "du" eller "din"), som Schneider Electric-produktet er kjøpt for. Denne garantien kan ikke overføres eller overdras uten skriftlig tillatelse fra Schneider Electric.

Overdragelse av garantier

Schneider Electric vil tildele deg garantier som er fastsatt av produsenter og leverandører av komponenter i Schneider Electric-produktet og som kan overdras. Alle slike garantier er tildelt "SOM DE ER", og Schneider Electric gir ingen garantier med hensyn til effektiviteten eller omfanget av slike garantier, påtar seg intet ansvar for eventuelle saker som kan være berettiget av slike produsenter eller leverandører, og utvider ikke denne garantien til å dekke slike komponenter.

Tegninger, beskrivelse

Schneider Electric garanterer for garantiperioden og i henhold til vilkårene i garantien som er angitt her, at Schneider Electric-produktet vesentlig vil stemme overrens med beskrivelsene i Schneider Electrics offisielle spesifikasjoner eller i alle tegninger som er sertifisert og godkjent via kontrakt med Schneider Electric, hvis relevant (spesifikasjoner). Det er underforstått at spesifikasjonene ikke er garantier om ytelse eller garantier om egnethet for et bestemt formål.

Unntak

Schneider Electric skal ikke holdes ansvarlig under garantien, hvis testing og undersøkelser viser at den påståtte skaden på produktet ikke finnes eller er forårsaket av en sluttbrukers eller tredjeparts misbruk, uaktsomhet, feil installasjon eller testing. Schneider Electric skal heller ikke holdes ansvarlig for uautoriserte forsøk på å reparere eller endre feilaktig eller utilstrekkelig spenning eller tilkobling, uegnede driftsforhold på anleggsstedet, korroderende atmosfære, reparasjon, installasjon eller idriftsettelse av personell som ikke er godkjent av Schneider Electric, endringer av driftsstedet eller driften, eksponering for værforhold, naturkatastrofer, brann, tyveri, eller installasjon som ikke er i samsvar med Schneider Electrics anbefalinger og spesifikasjoner, eller i tilfeller der Schneider Electrics serienummer er endret, ødelagt eller fjernet, eller eventuelle andre årsaker som ligger utenfor omfanget for tiltenkt bruk.

DET FINNES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, DIREKTE ELLER INDIREKTE, VED LOV ELLER PÅ ANNEN MÅTE, FOR PRODUKTER SOM ER SOLGT, VEDLIKEHOLDT ELLER LEVERES UNDER DENNE AVTALEN ELLER I FORBINDELSE MED DENNE. SCHNEIDER ELECTRIC FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR FOR INDIREKTE GARANTIER OM SALGBARHET, TILFREDSHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. SCHNEIDER ELECTRICS DIREKTE GARANTIER SKAL IKKE UTVIDES, REDUSERES ELLER PÅVIRKES AV, OG INGEN FORPLIKTELSE ELLER ANSVAR SKAL VÆRE ET RESULTAT AV, AT SCHNEIDER ELECTRIC FORMIDLER TEKNISKE ELLER ANDRE RÅD OG TJENESTER I FORBINDELSE MED PRODUKTENE. DE OVENNEVNTE GARANTIER OG RETTSMIDLER ER EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER OG RETTSMIDLER. GARANTIENE SOM ER BESKREVET OVENFOR, UTGJØR SCHNEIDER ELECTRICS ENESTE ANSVAR OG KJØPERENS EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL VED EVENTUELLE BRUDD PÅ SLIKE GARANTIER. SCHNEIDER ELECTRICS GARANTIER GJELDER KUN KJØPEREN OG ER IKKE UTVIDET TIL Å OMFATTE TREDJEPARTER.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL SCHNEIDER ELECTRIC, DERES SJEFER, DIREKTØRER, ANSATTE ELLER DATTERSELSKAPER HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN FORM FOR INDIREKTE, SÆRSKILTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER STRAFFEERSTATNING SOM FØLGE AV BRUK, SERVICE ELLER INSTALLASJON AV PRODUKTENE, ENTEN DE OPPSTÅR I FORBINDELSE MED KONTRAKTEN ELLER UTENFOR KONTRAKTEN, UANSETT FEIL, UAKTSOMHET ELLER OBJEKTIVT ANSVAR, ELLER OM SCHNEIDER ELECTRIC BLE VARSLET PÅ FORHÅND OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. SCHNEIDER ELECTRIC SKAL UTTRYKKELIG IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KOSTNADER, SOM FOR EKSEMPEL TAP AV FORTJENESTE ELLER OMSETNING, UTSTYR, PROGRAMVARE ELLER DATA, KOSTNADER FOR ERSTATNINGER, ERSTATNINGSKRAV FRA TREDJEPARTER ELLER ANNET.

INGEN AV SCHNEIDER ELECTRICS SALGSREPRESENTANTER, ANSATTE ELLER AGENTER HAR TILLATELSE TIL Å LEGGE TIL ELLER ENDRE VILKÅRENE I DENNE GARANTIEN. GARANTIVILKÅR KAN KUN ENDRES, HVIS OVERHODET, VED SKRIFTLIG TILLATELSE, SIGNERT AV SCHNEIDER ELECTRICS SJEFER ELLER AV DERES JURIDISKE AVDELING.

Garantikrav

Kunder som har garantikrav, får tilgang til SCHNEIDER ELECTRICs globale kundestøttenettverk via nettstedet til SCHNEIDER ELECTRIC: http://www.schneider-electric.com. Velg landet ditt fra rullegardinlisten for valg av land. Åpne Støtte-fanen øverst på nettsiden for å vise kontaktinformasjonen for kundestøtte i regionen din.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?