990-5911A-004

Elsikkerhed

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
  • Det elektriske udstyr må kun installeres, bruges, efterses og vedligeholdes af kvalificeret personale.
  • Anvend passende, personlig beskyttelsesudrustning, og følg praksis for sikkert elarbejde.
  • Afbryd al strømforsyning til UPS-systemet, før du arbejder på eller inde i det.
  • Kontrollér, om der er farlig spænding mellem alle terminalerne, herunder beskyttelsesjordingen, før du arbejder med UPS-systemet.
  • UPS-systemet indeholder en intern energikilde. Der kan være farlig spænding til stede, også når enheden ikke er tilkoblet hovedforsyningen. Før installation eller eftersyn af UPS-systemet skal du sikre, at enhederne er SLUKKEDE, og at både hovedforsyningen og batterierne er frakoblet. Vent fem minutter, før du åbner UPS-systemet, så kondensatorerne får tid til at aflade.
  • UPS-systemet skal have korrekt jordforbindelse, og jordforbindelsen skal etableres først på grund af høj afledningsstrøm.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
I systemer, hvor tilbagekoblingsbeskyttelsen ikke er en del af standarddesignet, skal der installeres en automatisk isoleringsenhed (tilbagekoblingsbeskyttelse eller en anden enhed, som lever op til kravene i IEC/EN 62040–1 eller UL1778, 5. udgave, afhængigt af hvilken af de to standarder der gælder i dit lokalområde) for at forhindre farlig spænding eller energi ved isoleringsenhedens indgangsterminaler. Enheden skal åbne inden for 15 sekunder efter afbrydelse af indgående strømkilder og skal være klassificeret i henhold til specifikationerne.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Hvis UPS-indgangen er forbundet gennem eksterne isoleringsenheder, som efter åbning isolerer den neutrale indgangsforbindelse, eller hvis den automatiske tilbagekoblingsisolering er ekstern i forhold til udstyret eller forbundet til et IT-strømfordelingssystem, skal brugeren fastgøre en mærkat med følgende tekst (eller tilsvarende på et sprog, der er udbredt i det land, hvor UPS-systemet er installeret) på UPS-indgangsterminalerne, på alle primære strømisoleringer installeret uden for UPS-området og på eksterne adgangspunkter mellem disse isoleringsenheder og UPS-systemet:

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Risiko for spændingstilbagekobling. Før der arbejdes på dette kredsløb: Isoler UPS-systemet, og kontrollér, om der er farlig spænding mellem samtlige terminaler, herunder beskyttelsesjordingen.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?