990–5911A–023

Elektrisk sikkerhet

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  • Elektrisk utstyr må kun installeres, brukes, utføres service på og vedlikeholdes av kvalifisert personell.
  • Bruk egnet personlig verneutstyr (PVU) og følg sikre metoder for arbeid med elektrisitet.
  • Skru av all strøm som tilføres UPS-systemet, før du utfører arbeid på eller på innsiden av utstyret.
  • Sjekk etter farlig spenning mellom alle terminalene, inkludert den beskyttende jordingen, før du arbeider på UPS-systemet.
  • UPS-en inneholder en intern energikilde. Det kan finnes farlig spenning selv når strømtilførselen er frakoplet. Se til at alle enheter er slått AV, og at strømforsyningen og batteriene er koplet fra, før du installerer eller vedlikeholder UPS-systemet. Vent fem minutter før du åpner UPS-systemet, for gi kondensatorene tid til å lade ut.
  • UPS-systemet må være skikkelig jordet på grunn av høy lekkasjestrøm. Jordingslederen må koples til først.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Hvis tilbakematingsbeskyttelse ikke er en del av standardoppsettet, må en automatisk isolasjonsenhet (tilbakematingsalternativ eller annen enhet som møter kravene i IEC/EN 62040–1 eller 5. utgave av UL1778, avhengig av hvilken av de to standardene som gjelder i ditt område) installeres for å motvirke farlig spenning eller energi i inngangsterminalene på isolasjonsenheten. Enheten må åpne innen 15 sekunder etter at strømforsyningen svikter og må være gradert i henhold til spesifikasjonene.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Når UPS-inngangen er tilkoplet gjennom eksterne isolatorer som, ved åpning, isolerer den nøytrale, eller når den automatiske tilbakematingsisolasjonen leveres eksternt til utstyret, eller er tilkoplet et IT-strømfordelingssystem, må brukeren feste en merkelapp på alle UPS-inngangsterminalene. Merkelapper må også festes på alle primære strømisolatorer installert eksternt i forhold til UPS-området, og på eksterne tilgangspunkter mellom slike isolatorer og UPS-systemet. Merkelappene skal vise følgende tekst (eller tilsvarende på et språk som brukes i det landet der UPS-systemet er installert):

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Fare for spenningstilbakemating. Før arbeid utføres på denne kretsen: Isoler UPS-systemet og sjekk etter farlig spenning mellom alle terminalene, inkludert den beskyttende jordingen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?