990-91141J-019

효율

주의: 배터리 작동 시 60kW에 대한 값은 예비 값입니다.
20 kW 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

94.0%

94.4%

94.1%

96.9%

96.7%

96.7%

50% 부하 상태

95.7%

96.1%

95.9%

98.1%

98.2%

98.2%

75% 부하 상태

96.4%

96.6%

96.6%

98.6%

98.7%

98.7%

100% 부하 상태

96.7%

96.9%

96.9%

98.8%

98.9%

98.9%

20 kW eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

95.6%

95.4%

95.3%

93.6%

93.6%

93.6%

50% 부하 상태

97.7%

97.6%

97.6%

95.7%

95.7%

95.7%

75% 부하 상태

98.4%

98.3%

98.3%

96.3%

96.3%

96.3%

100% 부하 상태

98.7%

98.7%

98.7%

96.6%

96.6%

96.6%

30 kW 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

95.0%

95.5%

95.3%

97.7%

97.7%

97.7%

50% 부하 상태

96.4%

96.6%

96.6%

98.6%

98.7%

98.7%

75% 부하 상태

96.7%

97.0%

96.9%

98.9%

98.9%

99.0%

100% 부하 상태

96.8%

97.0%

97.0%

99.1%

99.1%

99.1%

30 kW eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

97.0%

96.9%

96.8%

95.0%

95.0%

95.0%

50% 부하 상태

98.4%

98.3%

98.3%

96.3%

96.3%

96.3%

75% 부하 상태

98.8%

98.8%

98.8%

96.6%

96.6%

96.6%

100% 부하 상태

99.0%

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

40 kW 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

95.7%

96.1%

95.9%

98.1%

98.2%

98.2%

50% 부하 상태

96.7%

96.9%

96.9%

98.8%

98.9%

98.9%

75% 부하 상태

96.8%

97.0%

97.0%

99.1%

99.1%

99.1%

100% 부하 상태

96.7%

96.9%

96.9%

99.2%

99.2%

99.2%

40 kW eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

97.7%

97.6%

97.6%

95.7%

95.7%

95.7%

50% 부하 상태

98.7%

98.7%

98.7%

96.6%

96.6%

96.6%

75% 부하 상태

99.0%

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

100% 부하 상태

99.2%

99.2%

99.2%

96.6%

96.6%

96.6%

50 kW 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

96.2%

96.4%

96.3%

98.4%

98.5%

98.4%

50% 부하 상태

96.8%

97.0%

97.0%

99.0%

99.0%

99.0%

75% 부하 상태

96.7%

97.0%

97.0%

99.2%

99.2%

99.2%

100% 부하 상태

96.4%

96.7%

96.8%

99.2%

99.3%

99.3%

50 kW eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

98.1%

98.0%

98.0%

96.1%

96.1%

96.1%

50% 부하 상태

98.9%

98.9%

98.9%

96.7%

96.7%

96.7%

75% 부하 상태

99.2%

99.1%

99.1%

96.7%

96.7%

96.7%

100% 부하 상태

99.3%

99.3%

99.3%

96.5%

96.5%

96.5%

60 kW 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

96.0%

96.0%

96.0%

98.3%

98.3%

98.3%

50% 부하 상태

96.8%

96.9%

96.9%

98.9%

98.9%

98.9%

75% 부하 상태

96.9%

97.0%

97.0%

99.1%

99.1%

99.1%

100% 부하 상태

96.7%

96.9%

97.0%

99.2%

99.2%

99.2%

60 kW eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

98.1%

98.0%

97.9%

95.2%

95.2%

95.2%

50% 부하 상태

98.8%

98.8%

98.7%

96.4%

96.4%

96.4%

75% 부하 상태

99.1%

99.0%

99.1%

96.7%

96.7%

96.7%

100% 부하 상태

99.1%

99.1%

99.2%

96.7%

96.7%

96.7%

80 kW 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

96.2%

96.3%

96.3%

98.6%

98.6%

98.6%

50% 부하 상태

96.9%

97.1%

97.0%

99.0%

99.1%

99.1%

75% 부하 상태

96.9%

97.1%

97.1%

99.2%

99.2%

99.2%

100% 부하 상태

96.8%

97.0%

97.1%

99.3%

99.3%

99.3%

80 kW eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

98.1%

98.0%

98.0%

95.8%

95.8%

95.8%

50% 부하 상태

98.9%

98.9%

98.9%

96.6%

96.6%

96.6%

75% 부하 상태

99.1%

99.1%

99.1%

96.7%

96.7%

96.7%

100% 부하 상태

99.3%

99.3%

99.3%

96.6%

96.6%

96.6%

100 kW 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

96.5%

96.6%

96.6%

98.8%

98.8%

98.8%

50% 부하 상태

96.9%

97.1%

97.1%

99.1%

99.1%

99.2%

75% 부하 상태

96.9%

97.1%

97.2%

99.3%

99.3%

99.3%

100% 부하 상태

96.6%

96.8%

96.9%

99.3%

99.3%

99.4%

100 kW eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

98.4%

98.4%

98.4%

96.2%

96.2%

96.2%

50% 부하 상태

99.1%

99.1%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

75% 부하 상태

99.2%

99.3%

99.3%

96.7%

96.7%

96.7%

100% 부하 상태

99.3%

99.3%

99.3%

96.5%

96.5%

96.5%

120 kW 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

96.5%

96.5%

96.5%

98.7%

98.7%

98.7%

50% 부하 상태

97.0%

97.0%

97.1%

99.1%

99.1%

99.1%

75% 부하 상태

96.9%

97.0%

97.1%

99.2%

99.2%

99.2%

100% 부하 상태

96.6%

96.7%

96.9%

99.2%

99.3%

99.3%

120 kW eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

98.4%

98.4%

98.4%

NA NA NA
50% 부하 상태

99.0%

99.0%

99.0%

NA NA NA
75% 부하 상태

99.2%

99.2%

99.2%

NA NA NA
100% 부하 상태

99.3%

99.3%

99.3%

NA NA NA
150 kW 정상 작동 ECO 모드
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

96.5%

96.5%

96.5%

98.8%

98.9%

98.9%

50% 부하 상태

97.0%

97.1%

97.1%

99.1%

99.2%

99.2%

75% 부하 상태

96.9%

97.0%

97.1%

99.2%

99.2%

99.3%

100% 부하 상태

96.5%

96.8%

96.9%

99.2%

99.3%

99.3%

150 kW eConversion 배터리 작동
전압(V) 380 400 415 380 400 415
25% 부하 상태

98.6%

98.6%

98.5%

NA NA NA
50% 부하 상태

99.1%

99.1%

99.1%

NA NA NA
75% 부하 상태

99.2%

99.3%

99.3%

NA NA NA
100% 부하 상태

99.2%

99.3%

99.3%

NA NA NA
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?