990-91378B-007

Τοποθετήστε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας στο κενό ερμάριο μπαταρίας - Κάτω είσοδος καλωδίων

  1. Τοποθετήστε το κιτ αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας στο κάτω μέρος του κενού ερμαρίου μπαταρίας.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;