990-91378C-007

Τοποθετήστε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας στο κενό ερμάριο μπαταρίας - Κάτω είσοδος καλωδίων

  1. Τοποθετήστε το κιτ αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας στο κάτω μέρος του κενού ερμαρίου μπαταρίας.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;