990-91378-007

Σύνδεση των καλωδίων σήματος στο UPS Galaxy VS

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας και δρομολογήστε τα καλώδια Class 2/SELV ξεχωριστά από τα καλώδια non-Class 2/non-SELV.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το συνιστώμενο μέγεθος καλωδίου σήματος είναι 0,5 mm2.
 1. Τοποθετήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας μπαταρίας 0M-1160 που παρέχεται με το UPS.
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
  Κίνδυνος πυρκαγιάς
  Τοποθετήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας όπως περιγράφεται για να διασφαλίσετε σωστές μετρήσεις θερμοκρασίας.
  Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.

  Μπροστινή όψη του κενού ερμαρίου μπαταρίας

 2. Δρομολογήστε τα καλώδια του αισθητήρα θερμοκρασίας μπαταρίας μέσω του επάνω ή κάτω τμήματος των κενών ερμαρίων μπαταρίας προς το UPS και συνδέστε όπως υποδεικνύεται.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας παρέχεται με το UPS. Επικοινωνήστε με τη Schneider Electric αν θέλετε να αγοράσετε έναν πρόσθετο αισθητήρα θερμοκρασίας.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα καλώδια του αισθητήρα θερμοκρασίας θεωρούνται κατηγορίας Class 2/SELV. Τα κυκλώματα κατηγορίας Class 2/SELV πρέπει να απομονώνονται από το κύριο κύκλωμα.
 3. Αφαιρέστε το κάλυμμα από τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας.

  Μπροστινή όψη του αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας

 4. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος μέσω του επάνω ή κάτω μέρους του κενού ερμαρίου μπαταρίας προς τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
 5. Συνδέστε τα καλώδια σήματος:
  1. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στον βοηθητικό διακόπτη.
  2. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στο πηνίο ηλεκτρονόμου μειωμένης τάσης.

  Μπροστινή όψη του αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας

 6. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στο UPS όπως υποδεικνύεται.
 7. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα στον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;