990-91378-007

Τοποθετήστε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας στο κενό ερμάριο μπαταρίας - Άνω είσοδος καλωδίων

  1. Τοποθετήστε το κιτ αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας στο επάνω μέρος του κενού ερμαρίου μπαταρίας.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;