990-91386-023

Ytterligere sikkerhetstiltak etter installasjon

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke installere UPS-systemet før alt byggearbeid er ferdig og rommet der installasjonen skal utføres, har blitt rengjort. Hvis det er nødvendig med ytterligere konstruksjonsarbeid i installasjonsrommet etter at dette produktet er installert, slår du av produktet og dekker til produktet med den beskyttende posen som det ble levert i.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?