990-91386-023

Elektrisk sikkerhet

Denne veiledningen inneholder viktige sikkerhetsanvisninger som skal følges under installasjon og vedlikehold av UPS-systemet.

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  • Elektrisk utstyr må kun installeres, betjenes, vedlikeholdes og repareres av kvalifisert personell.
  • Bruk egnet verneutstyr (PVU) og følg sikre rutiner for elektrisk arbeid.
  • Frakoplingsenheter for like- og vekselstrøm må leveres av andre og være lett tilgjengelige. I tillegg må frakoplingsenheten merkes med funksjonen den skal brukes til.
  • Slå av all strøm som tilføres UPS-systemet, før du utfører arbeid på eller på innsiden av utstyret.
  • Du må kontrollere om det finnes farlig spenning mellom alle terminalene, inkludert den beskyttende jordingen, før du begynner å arbeide på UPS-systemet.
  • UPSen inneholder en intern energikilde. Det kan finnes farlig spenning selv når strømtilførselen er frakoplet. Se til at alle enheter er slått AV, og at strømforsyningen og batteriene er koplet fra, før du installerer eller vedlikeholder UPS-systemet. Vent fem minutter før du åpner UPSen, slik at kondensatorene kan lades ut.
  • UPS-systemet må være skikkelig jordet på grunn av høy lekkasjestrøm. Jordingslederen må koples til først.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Etiketten nedenfor må legges til i følgende tilfeller:

  1. UPS-inngangen er tilkoplet via eksterne isolatorer som, når de er åpne, isolerer den nøytrale, ELLER

  2. UPS-inngangen er tilkoplet via et IT-strømsystem.

Etiketten må plasseres ved siden av alle oppstrøms frakoplingsenheter som isolerer den nøytrale.
FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Fare for spenningstilbakemating. Før arbeid utføres på denne kretsen: Isoler UPS-systemet og kontroller om det finnes farlig spenning mellom alle terminalene, inkludert den beskyttende jordingen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?