990–5911A–032

ติดตั้งและเชื่อมต่อแบตเตอรี่

คำเตือน
การจัดการอุปกรณ์ที่ไม่คาดคิด
ห้ามย้ายตู้แบตเตอรี่หลังจากติดตั้งแบตเตอรี่แล้ว
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้
  1. วางแบตเตอรี่ไว้บนชั้นในตู้แบตเตอรี่เปล่า และเชื่อมต่อแบตเตอรี่
    หมายเหตูู: ห้ามปิดรูที่มุมของชั้นวางซึ่งทำไว้สำหรับเดินสายเคเบิลระหว่างชั้น

    มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่เปล่า

  2. จดบันทึกการกำหนดค่าของแบตเตอรี่ไว้บนฉลากในตู้แบตเตอรี่เปล่า
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?