990-91386-022

Elektrische veiligheid

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies die u moet opvolgen tijdens de installatie en het onderhoud van het UPS-systeem.

GEVAAR
gevaar voor elektrische schokken, ontploffing of vlambogen
  • Elektrische apparatuur mag alleen door gekwalificeerde personen worden geïnstalleerd, bediend, onderhouden en gerepareerd.
  • Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en volg de richtlijnen voor veilig werken met elektriciteit.
  • Lastscheiders voor wisselstroom en gelijkstroom moeten door anderen worden geleverd en eenvoudig toegankelijk zijn. De functie van de lastscheider moet ook als zodanig gemarkeerd zijn.
  • Schakel het UPS-systeem volledig spanningsloos, voordat u werkzaamheden uitvoert aan of in de apparatuur.
  • Controleer op gevaarlijke spanning tussen alle aansluitklemmen, inclusief het aardingscontact, voordat u werkzaamheden aan het UPS-systeem uitvoert.
  • De UPS bevat een interne spanningsbron. Er is mogelijk gevaarlijke spanning aanwezig, zelfs wanneer het apparaat is losgekoppeld van de voedingsbron. Zorg ervoor dat de eenheden zijn UITGESCHAKELD en dat de netvoeding en batterijen zijn losgekoppeld, voordat u het UPS-systeem installeert of onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Wacht vijf minuten voordat u de UPS opent, zodat de condensatoren zijn ontladen.
  • De UPS moet correct geaard zijn, en vanwege een hoge lekstroom moet de aardingsgeleider als eerste worden aangesloten.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Het label hieronder moet worden aangebracht als:

  1. De UPS-ingang wordt aangesloten via externe schakelaars die, wanneer geopend, de nulleider isoleren, OF

  2. De UPS-ingang wordt aangesloten via een IT-voedingssysteem.

Het label moet naast alle stroomopwaartse lastscheiders die de nulleider isoleren, worden geplaatst.
GEVAAR
Gevaar voor elektrische schokken, ontploffing of vlambogen
Risico op terugvoeding. Voordat u aan dit circuit werkt: Isoleer de UPS en controleer op gevaarlijke spanning tussen alle contacten, inclusief de aardingskabel.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?