990-91386-031

Elsäkerhet

Denna installationsmanual innehåller viktiga säkerhetsföreskrifter som skall följas vid installation och underhåll av UPS-systemet.

FARA
risk för elektriska stötar, explosioner eller ljusbågar
  • Elektrisk utrustning får endast installeras, handhas, åtgärdas och underhållas av kvalificerad personal.
  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PSU) och följ säkerhetsanvisningar.
  • Frånkopplingsenheter för växelström och likström måste tillhandahållas av andra, vara lättillgängliga och funktionen för frånkopplingsanordningen måste vara markerad för sin funktion.
  • Stäng av all ström som förser UPS-systemet innan du arbetar på eller inuti utrustningen.
  • Innan du arbetar på UPS-systemet, kontrollera om det finns farlig spänning mellan alla anslutningar, inklusive skyddsjord.
  • UPS-enheten innehåller en intern strömkälla. Farlig spänning kan finnas även när den är frånkopplad från elnätet. Innan du installerar eller underhåller UPS-systemet, se till att enheterna är AV och att strömmen och batterierna är bortkopplade. Vänta fem minuter innan du öppnar UPS:en så att kondensatorerna hinner laddas ur.
  • UPS-enheten måste vara jordad och på grund av en hög läckström måste jordledaren anslutas först.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Etiketten nedan måste läggas till om:

  1. UPS-ingången är ansluten via externa isolatorer som, när de öppnas, isolerar det neutrala, ELLER

  2. UPS-ingången är ansluten via ett IT-kraftsystem.

Etiketten måste placeras i anslutning till alla uppströms frånskiljande enheter som isolerar neutralen.
FARA
Risk för elektriska stötar, explosioner eller ljusbågar
Risk för återkopplingsspänning. Innan du arbetar på den här kretsen: Isolera UPS-systemet och kontrollera om det finns farlig spänning mellan alla anslutningar, inklusive skyddsjord.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?