990-5914B-023

Viktige sikkerhetsinstruksjoner – TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Les disse instruksjonene nøye og se på utstyret for å gjøre deg kjent med det før du forsøker å installere, håndtere eller vedlikeholde det. Følgende sikkerhetsmeldinger kan forekomme i denne veiledningen eller på utstyret for å advare om potensielle farer eller formidle informasjon som forenkler eller forklarer en prosedyre.

Når dette symbolet legges til i en sikkerhetsmelding om «Fare» eller «Advarsel», angir det at det finnes en elektrisk fare som kan føre til personskade dersom instruksjonene ikke følges.

Dette er symbolet for sikkerhetsadvarsler. Det brukes for å advare deg om potensielle personskadefarer. Overhold alle sikkerhetsmeldinger med dette symbolet for å unngå eventuelle personskader eller dødsfall.

FARE
FARE angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
ADVARSEL
ADVARSEL angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
FORSIKTIG
FORSIKTIG angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre alvorlig eller moderat personskade.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
LES DETTE
LES DETTE brukes for å fokusere på praksis som ikke er relatert til personskader. Symbolet for sikkerhetsvarsler skal ikke brukes sammen med denne typen sikkerhetsmeldinger.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Merk:

Elektrisk utstyr skal kun installeres, håndteres, betjenes og vedlikeholdes av kvalifisert personell. Schneider Electric påtar seg intet ansvar for konsekvenser som oppstår ved bruk av dette materialet.

En kvalifisert person er en person som har ferdigheter og kunnskaper relatert til montering, installasjon og håndtering av elektrisk utstyr, og som har gjennomgått sikkerhetsopplæring for å kunne oppdage og unngå farene som er involvert.

Per IEC 62040-1: «Uninterruptible Power Systems (UPS) – Part 1: Safety Requirements», må dette utstyret, inkludert tilgang til batteri, inspiseres, installeres og vedlikeholdes av en faglært person.

Denne faglærte personen er en person med relevant utdannelse og erfaring, som gjør at vedkommende kan forstå risiko og unngå farer som kan oppstå på grunn av utstyret (ref. IEC 62040, seksjon 3.102).

Elektromagnetisk kompatibilitet

LES DETTE
Fare for elektromagnetisk forstyrrelse
Dette er et produkt i kategori C2 UPS. I et boligområde kan dette produktet forårsake radiointerferens, og da kan det være nødvendig at brukeren treffer ytterligere tiltak.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Sikkerhetstiltak

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
Les alle instruksjonene i installasjonsveiledningen før du installerer eller arbeider på dette produktet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke installere UPS-systemet før alt byggearbeid er ferdig og rommet der installasjonen skal utføres, har blitt rengjort.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
Dette produktet må installeres i henhold til spesifikasjonene og kravene som er definert av Schneider Electric. Det gjelder spesielt eksterne og interne beskyttelsesanordninger (oppstrømsbrytere, batteribrytere, kabling osv.) og miljøkrav. Schneider Electric skal ikke holdes ansvarlig dersom disse kravene ikke respekteres.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
UPS-systemet må installeres i henhold til lokale og nasjonale forskrifter. Installer UPS-systemet i henhold til:
 • IEC 60364 (inkludert 60364-4-41 – beskyttelse mot elektrisk støt, 60364-4-42 – beskyttelse mot termisk effekt, og 60364-4-43 – beskyttelse mot overstrøm), eller
 • NEC NFPA 70, eller
 • Canadian Electrical Code (C22.1, Part 1)
avhengig av hvilke av standardene som gjelder i området der du befinner deg.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
 • Monter produktet i temperaturkontrollerte innemiljøer som er frie for ledende kontaminanter og fukt.
 • Monter produktet på en ikke brennbar, plan og solid overflate (f.eks. betong) som tåler systemets vekt.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Produktet er ikke utviklet for, og må derfor ikke installeres i, følgende uvanlige driftsmiljøer:
 • Skadelige avgasser
 • Eksplosive blandinger av støv og gass, etsende gasser, eller ledende eller strålende varme fra andre kilder
 • Fukt, slipende støv, damp eller i et overdrevent fuktig miljø
 • Sopp, insekter og skadedyr
 • Saltholdig luft eller forurenset kjølemiddel
 • Forurensningsgrad høyere enn 2 i henhold til IEC 60664-1
 • Eksponering for uvanlige vibrasjoner, støt og vipping
 • Eksponering for direkte sollys, varmekilder eller sterke elektromagnetiske felt
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull til kabler eller rør med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
ADVARSEL
FARE FOR LYSBUE
Du må ikke gjøre mekaniske endringer på produktet (inkludert fjerning av kabinettdeler eller boring/skjæring av hull), som ikke er beskrevet i installasjonsveiledningen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
LES DETTE
fare for overoppheting
Overhold plasskravene rundt produktet og dekk ikke til produktets ventilasjonsåpning når produktet er i drift.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Elektrisk sikkerhet

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
 • Elektrisk utstyr må kun installeres, betjenes, vedlikeholdes og repareres av kvalifisert personell.
 • Bruk egnet verneutstyr (PVU) og følg sikre metoder for elektrisk arbeid.
 • Slå av all strøm som tilføres UPS-systemet, før du utfører arbeid på eller på innsiden av utstyret.
 • Før du begynner å arbeide på UPS-systemet må du kontrollere om det er farlig spenning mellom alle terminalene, inkludert den beskyttende jordingen.
 • UPSen inneholder en intern energikilde. Det kan finnes farlig spenning selv når strømtilførselen er frakoplet. Se til at alle enheter er slått AV, og at strømforsyningen og batteriene er koplet fra, før du installerer eller vedlikeholder UPS-systemet. Vent fem minutter før du åpner UPSen, slik at kondensatorene kan lades ut.
 • UPS-systemet må være skikkelig jordet på grunn av høy lekkasjestrøm. Jordingslederen må koples til først.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Hvis tilbakematingsbeskyttelse ikke er en del av standardoppsettet, må en automatisk isolasjonsenhet (tilbakematingsalternativ eller annen enhet som møter kravene i IEC/EN 62040–1 eller 5. utgave av UL1778, avhengig av hvilken av de to standardene som gjelder i ditt område) installeres for å motvirke farlig spenning eller energi i inngangsterminalene på isolasjonsenheten. Enheten må åpne innen 15 sekunder etter at strømforsyningen svikter og må være gradert i henhold til spesifikasjonene.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Når UPS-inngangen er tilkoplet gjennom eksterne isolatorer som, ved åpning, isolerer den nøytrale, eller når den automatiske tilbakematingsisolasjonen leveres eksternt til utstyret, eller er koplet til et IT-kraftdistribusjonssystem, må brukeren feste en merkelapp på alle UPS-inngangsterminaler. Merkelapper må også festes på alle primære strømisolatorer installert eksternt på UPS-området, og på eksterne tilgangspunkter mellom slike isolatorer og UPS-systemet. Merkelappene skal ha følgende tekst (eller tilsvarende på språket som brukes i det landet der UPS-systemet er installert):

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Fare for spenningstilbakemating. Før arbeid utføres på denne kretsen: Isoler UPS-systemet og sjekk etter farlig spenning mellom alle terminalene, inkludert den beskyttende jordingen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Batterisikkerhet

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
 • Batteribrytere må installeres i henhold til spesifikasjonene og kravene som er definert av Schneider Electric.
 • Vedlikehold av batterier må kun utføres eller overvåkes av kvalifisert personell som har kunnskap om batterier og nødvendige forholdsregler. Hold ukvalifisert personell borte fra batteriene.
 • Kople fra ladekilden før du kopler til eller fra batteriterminaler.
 • Ikke kast batterier i åpen flamme, da de kan eksplodere.
 • Defekte batterier kan nå temperaturer som overskrider forbrenningsterskelen for berørbare overflater.
 • Batteriene må ikke åpnes, endres eller ødelegges. Utlekket elektrolytt er skadelig for hud og øyne. Det kan være giftig.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Ved håndtering av batterier er det fare for elektrisk støt eller sterk kortslutningsstrøm. Følgende forholdsregler må overholdes når du arbeider med batterier:
 • Fjern klokker, ringer og andre metallobjekter.
 • Bruk verktøy med isolerte håndtak.
 • Bruk vernebriller, -hansker og -sko.
 • Legg ikke verktøy eller metalldeler oppå batteriene.
 • Kople fra ladekilden før du kopler til og fra batteriterminaler.
 • Fastslå om batteriet er utilsiktet jordet. Hvis det er utilsiktet jordet, fjerner du kilden fra jordingen. Kontakt med deler av et jordet batteri kan føre til elektrisk støt og brann ved svært høy kortslutningsstrøm. Sannsynligheten for slike støt kan reduseres ved å fjerne slike jordinger under installasjon og vedlikehold som utføres av en faglært person (gjelder kun dersom utstyr og fjernoppstilte batterikilder ikke har en jordet forsyningskrets).
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Når du skifter ut batterier, må du alltid bruke samme type og antall batterier eller batteripakker. Se etiketten i det klassiske batterikabinettet for informasjon om batteriene i systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FORSIKTIG
fare for skade på utstyret
 • Monter batteriene i UPS-systemet, men ikke kople til batteriene før UPS-systemet er klart til å slås på. Tiden mellom batteritilkopling og oppstart av UPS-systemet må ikke overskride 72 timer eller 3 dager.
 • Batterier kan ikke oppbevares i mer enn seks måneder i henhold til krav om opplading. Hvis UPS-systemet forblir avslått over en lengre periode, anbefaler vi at du slår på UPS-systemet i minst 24 timer én gang i måneden. Dette lader batteriene og forhindrer uopprettelig skade.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?