990-91216A-032

เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับ GVSBPAR40K50H

  1. เชื่อมต่อสาย PE เข้ากับบัสบาร์ PE
  2. เชื่อมต่อสายเคเบิลอินพุตจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า/แหล่งจ่ายหลัก
  3. เชื่อมต่อสายเคเบิลอินพุต UPS จาก UPS 1
  4. เชื่อมต่อสายเคเบิลอินพุต UPS จาก UPS 2
  5. เชื่อมต่อสายเคเบิลเอาต์พุต UPS จาก UPS 1
  6. เชื่อมต่อสายเคเบิลเอาต์พุต UPS จาก UPS 2
  7. เชื่อมต่อสายโหลด
  8. รัดสายเคเบิลด้วยที่รัดสาย (ที่ให้มา) เข้ากับรางล็อกสายดังที่แสดงไว้
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?