990-91216D-032

ยึดแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนานเข้ากับผนัง

ข้อควรระวัง
ความเสี่ยงต่อการเกิดบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหาย
 • ติดตั้งแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนานเข้ากับผนังหรือชั้นซึ่งมีโครงสร้างที่มั่นคง และสามารถรองรับน้ำหนักอุปกรณ์ได้
 • ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสมกับประเภทของผนัง/ราง
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
 1. วัดและทำเครื่องหมายตำแหน่งรูเจาะเพื่อติดตั้งสี่รูบนผนัง

  GVSBPAR10K30H

  GVSBPAR40K50H

  GVSBPAR60K120H

   
 2. เจาะรูที่ตำแหน่งทั้งสี่ซึ่งทำเครื่องหมายไว้แล้วแต่ละจุด และยึดสลัก
 3. ถอดสกรูและเปิดประตูด้านในในแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนาน
 4. ยึดแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนานเข้ากับผนัง
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?