990-91216A-032

ถอดจัมเปอร์นิวทรัล (เป็นทางเลือก)

หมายเหตูู: จัมเปอร์นิวทรัลทำให้มีการเชื่อมต่อด้วยสลักของสายนิวทรัล เพื่อไม่ให้สายนิวทรัลถูกตัดการเชื่อมต่อเมื่อเบรกเกอร์แบบ 4 ขั้วเปิดวงจร ถอดจัมเปอร์นิวทรัลออกหากเป็นข้อบังคับของท้องถิ่น
  1. ถอดจัมเปอร์นิวทรัล (เคเบิลและ/หรือบัสบาร์) ระหว่าง UOB1 และ UOB2 ใส่สกรูกลับเข้าที่ในตำแหน่งเดิม
  2. ถอดจัมเปอร์นิวทรัลบน MBB (เคเบิลหรือบัสบาร์)

    GVSBPAR10K30H

    GVSBPAR40K50H

    GVSBPAR60K120H

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?