990-5992F-025

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
Należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa w niniejszym dokumencie i ich przestrzegać.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
Przeczytaj wszystkie instrukcje w Podręczniku instalacji, zanim zaczniesz instalować system UPS lub na nim pracować.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie instaluj systemu UPS przed zakończeniem prac budowlanych i posprzątaniem pomieszczenia przeznaczonego do instalacji.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
 • Niniejszy produkt musi zostać zamontowany zgodnie z danymi technicznymi i wymogami zdefiniowanymi przez firmę Schneider Electric. Dotyczy to w szczególności zewnętrznych i wewnętrznych systemów bezpieczeństwa (wyłączników zasilania od strony sieci, bezpieczników baterii, okablowania itd.) oraz wymogów dotyczących ochrony środowiska. Firma Schneider Electric nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli powyższe wymogi nie zostaną spełnione.
 • Po podłączeniu systemu UPS do instalacji elektrycznej nie należy uruchamiać systemu. Tylko firma Schneider Electric może uruchomić system.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, WYSTĄPIENIA WYBUCHU LUB ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
System UPS należy zamontować zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. Zamontuj zasilacz UPS zgodnie z:
 • normą IEC 60364 (zawierającą 60364–4–41 — ochronę przeciwporażeniową, 60364–4–42 — ochronę przed skutkami oddziaływania cieplnego i 60364–4–43 — ochronę przed prądem przetężeniowym) lub
 • normą NEC NFPA 70, lub
 • Kanadyjskim Kodeksem Elektrycznym (C22.1, Część 1)
w zależności od tego, która norma obowiązuje na danym obszarze.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
 • Zainstaluj zasilacz UPS w zamkniętym pomieszczeniu z regulowaną temperaturą, wolnym od zanieczyszczeń i nadmiernej wilgoci.
 • Zainstaluj zasilacz UPS na powierzchni niepalnej, wypoziomowanej i twardej (np. betonowej), która jest w stanie utrzymać ciężar systemu.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Zasilacz UPS nie jest przeznaczony do zastosowania w nietypowym środowisku eksploatacji i dlatego nie należy go instalować w miejscach, w których występują:
 • szkodliwe opary;
 • wybuchowe mieszanki pyłów lub gazów, żrące gazy bądź ciepło dochodzące z innych źródeł przez przewodnictwo lub promieniowanie;
 • wysoka wilgotność, ścierny pył, para;
 • zagrzybienie, owady, robactwo;
 • wysoko zasolone powietrze lub zanieczyszczone substancje chłodzące;
 • stopień zanieczyszczenia wyższy niż 2 zgodnie z normą IEC 60664-1;
 • narażenie na nienaturalne wibracje, wstrząsy i przewrócenie;
 • narażenie na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, źródeł ciepła lub silnego pola elektromagnetycznego.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć ani nie wycinaj otworów na kable lub przepusty kablowe w zainstalowanych płytach montażowych i nie wierć ani nie wycinaj otworów w pobliżu zasilacza UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
OSTRZEŻENIE
RYZYKO WYSTĄPIENIA ŁUKU ELEKTRYCZNEGO
Nie dokonuj w produkcie zmian mechanicznych (obejmujących usunięcie części szafy lub wiercenie/wycinanie dziur), które nie zostały opisane w Podręczniku instalacji.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
NOTYFIKACJA
ryzyko przegrzania
Należy zapewnić odpowiednią przestrzeń wokół systemu UPS i nie zakrywać otworów wentylacyjnych z góry, dołu, boku lub przodu, gdy system UPS jest w eksploatacji.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Konieczne jest, aby zasilacz UPS wykorzystywał zewnętrzny zestaw do hamowania odzyskowego w celu rozpraszania energii po podłączeniu do systemów obciążenia odzyskowego, w tym systemów fotowoltaicznych i układów napędowych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?