990-5911Α-007

Προδιαγραφές

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ TOY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για τις λεπτομερείς προδιαγραφές του συστήματος UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;