990-5911Α-007

Επιπρόσθετες προφυλάξεις ασφαλείας μετά την εγκατάσταση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
Μην εγκαταστήσετε το σύστημα UPS έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες κατασκευής και καθαριστεί το δωμάτιο εγκατάστασης. Αν απαιτούνται πρόσθετες εργασίες κατασκευής στο δωμάτιο εγκατάστασης μετά την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος, απενεργοποιήστε το προϊόν και καλύψτε το με το προστατευτικό κάλυμμα στο οποίο ήταν συσκευασμένο κατά την παράδοση.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;