990-91260D-023

Viktige sikkerhetsinstruksjoner – TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Les disse instruksjonene nøye og se på utstyret for å gjøre deg kjent med det før du forsøker å installere, håndtere eller vedlikeholde det. Følgende sikkerhetsmeldinger kan forekomme i denne veiledningen eller på utstyret for å advare om potensielle farer eller formidle informasjon som forenkler eller forklarer en prosedyre.

Når dette symbolet legges til i en sikkerhetsmelding om «Fare» eller «Advarsel», angir det at det finnes en elektrisk fare som kan føre til personskade dersom instruksjonene ikke følges.

Dette er symbolet for sikkerhetsadvarsler. Det brukes for å advare deg om potensielle personskadefarer. Overhold alle sikkerhetsmeldinger med dette symbolet for å unngå eventuelle personskader eller dødsfall.

FARE
FARE angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
ADVARSEL
ADVARSEL angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
FORSIKTIG
FORSIKTIG angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre alvorlig eller moderat personskade.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
LES DETTE
LES DETTE brukes for å fokusere på praksis som ikke er relatert til personskader. Symbolet for sikkerhetsvarsler skal ikke brukes sammen med denne typen sikkerhetsmeldinger.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Merk:

Elektrisk utstyr skal kun installeres, håndteres, betjenes og vedlikeholdes av kvalifisert personell. Schneider Electric påtar seg intet ansvar for konsekvenser som oppstår ved bruk av dette materialet.

En kvalifisert person er en person som har ferdigheter og kunnskaper relatert til montering, installasjon og håndtering av elektrisk utstyr, og som har gjennomgått sikkerhetsopplæring for å kunne oppdage og unngå farene som er involvert.

Per IEC 62040-1: «Uninterruptible Power Systems (UPS) – Part 1: Safety Requirements», må dette utstyret, inkludert tilgang til batteri, inspiseres, installeres og vedlikeholdes av en faglært person.

Denne faglærte personen er en person med relevant utdannelse og erfaring, som gjør at vedkommende kan forstå risiko og unngå farer som kan oppstå på grunn av utstyret (ref. IEC 62040, seksjon 3.102).

FCC-erklæring

MERK: Dette utstyret har blitt testet og er funnet å samsvare med grensene for en digital enhet i klasse A, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er fastsatt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyres betjenes i et kommersielt miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og, hvis ikke installert og brukt i samsvar med brukerhåndboken, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. Drift av dette utstyret i boligområder vil sannsynligvis forårsake skadelig interferens og brukeren må korrigere interferensen på egen kostnad.

Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Elektromagnetisk kompatibilitet

LES DETTE
Fare for elektromagnetisk forstyrrelse
Dette er et produkt i kategori C2 UPS. I et boligområde kan dette produktet forårsake radiointerferens, og da kan det være nødvendig at brukeren treffer ytterligere tiltak.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Sikkerhetstiltak

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
Alle sikkerhetsanvisninger i dette dokumentet må leses, forstås og følges.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
Les alle instruksjonene i installasjonsveiledningen før du begynner å installere eller arbeide på dette UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke installere UPS-systemet før alt byggearbeid er ferdig og rommet der installasjonen skal utføres, har blitt rengjort. Hvis det er nødvendig med ytterligere konstruksjonsarbeid i installasjonsrommet etter at UPSen er installert, slår du av UPSen og dekker den til med den beskyttende posen som UPSen ble levert i.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
 • Dette produktet må installeres i henhold til spesifikasjonene og kravene som er definert av Schneider Electric. Det gjelder spesielt eksterne og interne beskyttelsesanordninger (oppstrømsbrytere, batteribrytere, kabling osv.) og miljøkrav. Schneider Electric skal ikke holdes ansvarlig dersom disse kravene ikke respekteres.
 • Start ikke systemet etter at strømkabler har blitt installert i UPS-systemet. Oppstart må kun utføres av Schneider Electric.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
UPS-systemet må installeres i henhold til lokale og nasjonale forskrifter. Installer UPSen i henhold til:
 • IEC 60364 (inkludert 60364-4-41 – beskyttelse mot elektrisk støt, 60364-4-42 – beskyttelse mot termisk effekt, og 60364-4-43 – beskyttelse mot overstrøm), eller
 • NEC NFPA 70, eller
 • Canadian Electrical Code (C22.1, Part 1)
avhengig av hvilke standarder som gjelder i regionen din.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
 • Installer UPS-systemet i et temperaturkontrollert innendørsmiljø, fritt for ledende forurensninger og luftfuktighet.
 • Installer UPS-systemet på en brannsikker, jevn og solid overflate (f.eks. betong) som tåler vekten av systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
UPSen er ikke utviklet for, og må derfor ikke installeres i, følgende uvanlige driftsmiljøer:
 • Skadelige avgasser
 • Eksplosive blandinger av støv og gass, etsende gasser, eller ledende eller strålende varme fra andre kilder
 • Fukt, slipende støv, damp eller i et overdrevent fuktig miljø
 • Sopp, insekter og skadedyr
 • Saltholdig luft eller forurenset kjølemiddel
 • Forurensningsgrad høyere enn 2 i henhold til IEC 60664-1
 • Eksponering for vibrasjoner, støt og vipping som avviker fra det normale
 • Eksponering for direkte sollys, varmekilder eller sterke elektromagnetiske felt
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull til kabler eller rør med pakningsplatene installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
ADVARSEL
FARE FOR LYSBUE
Du må ikke gjøre mekaniske endringer på produktet (inkludert fjerning av kabinettdeler eller boring/skjæring av hull), som ikke er beskrevet i installasjonsveiledningen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
LES DETTE
fare for overoppheting
Overhold plasskravene rundt UPS-systemet og dekk ikke til UPSens ventilasjonsåpning når UPS-systemet er i drift.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
LES DETTE
fare for skade på utstyret
Kople ikke UPS-utgangen til regenerative lastsystemer, inkludert fotovoltaiske anlegg (PV-anlegg) og frekvensomformere.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.

Elektrisk sikkerhet

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
 • Elektrisk utstyr får kun installeres, håndteres, betjenes og vedlikeholdes av kvalifisert personell.
 • Bruk egnet verneutstyr (PVU) og følg sikre metoder for elektrisk arbeid.
 • Slå av all strøm som tilføres UPS-systemet, før du utfører arbeid på eller på innsiden av utstyret.
 • Før du begynner å arbeide på UPS-systemet må du kontrollere om det er farlig spenning mellom alle terminalene, inkludert den beskyttende jordingen.
 • UPSen inneholder en intern energikilde. Farlig spenning kan være tilstede selv når strømforsyningen er frakoplet. Før du installerer eller vedlikeholder UPS-systemet må du påse at alle enheter er slått AV og at strømforsyningen og batteriene er frakoplet. Vent fem minutter før du åpner UPS-en, slik at kondensatorene kan lades ut.
 • En frakoplingsenhet (f.eks. en frakoplingsbryter) må installeres for å tillate isolasjon av systemet fra oppstrøms strømkilder i henhold til lokale forskrifter. Denne frakoplingsenheten må være lett tilgjengelig og synlig.
 • UPS-systemet må være skikkelig jordet. På grunn av høy berøringsstrøm/lekkasjestrøm må jordingslederen koples til først.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Hvis tilbakematingsbeskyttelse ikke er en del av standardoppsettet, må en automatisk isolasjonsenhet (tilbakematingsalternativ eller annen enhet som møter kravene i IEC/EN 62040–1 eller 5. utgave av UL1778, avhengig av hvilken av de to standardene som gjelder i ditt område) installeres for å motvirke farlig spenning eller energi i inngangsterminalene på isolasjonsenheten. Enheten må åpne innen 15 sekunder etter at strømforsyningen svikter og må være gradert i henhold til spesifikasjonene.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Når UPS-inngangen er tilkoplet gjennom eksterne isolatorer som, ved åpning, isolerer den nøytrale, eller når den automatiske tilbakematingsisolasjonen leveres eksternt til utstyret, eller er koplet til et IT-kraftdistribusjonssystem, må brukeren feste en merkelapp på alle UPS-inngangsterminaler. Merkelapper må også festes på alle primære strømisolatorer installert eksternt på UPS-området, og på eksterne tilgangspunkter mellom slike isolatorer og UPS-systemet. Merkelappene skal ha følgende tekst (eller tilsvarende på språket som brukes i det landet der UPS-systemet er installert):

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Fare for spenningstilbakemating. Før arbeid utføres på denne kretsen: Isoler UPS-systemet og sjekk etter farlig spenning mellom alle terminalene, inkludert den beskyttende jordingen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
 • Utfør alltid riktig låsing/merking før du begynner å arbeide på UPSen.
 • En UPS med aktivert autostart starter automatisk på nytt når strømforsyningen gjenopprettes.
 • Hvis autostart er aktivert på UPSen, må det festes en etikett på UPSen som advarer om denne funksjonen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Fest etiketten nedenfor på UPSen hvis autostart er aktivert:

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Autostart er aktivert. UPSen starter automatisk på nytt når strømforsyningen gjenopprettes.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Dette produktet kan forårsake DC-strøm i PE-lederen. Hvis en jordfeilbryter (RCD) blir brukt for beskyttelse mot elektrisk støt, må det kun brukes en type B RCD på forsyningssiden av dette produktet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

Batterisikkerhet

FARE
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
 • Batteribrytere må installeres i henhold til spesifikasjonene og kravene som er definert av Schneider Electric.
 • Vedlikehold av batterier må kun utføres eller overvåkes av kvalifisert personell som har kunnskap om batterier og nødvendige forholdsregler. Hold ukvalifisert personell borte fra batteriene.
 • Kople fra ladekilden før du kopler til eller fra batteriterminaler.
 • Ikke kast batterier i åpen flamme, da de kan eksplodere.
 • Batteriene skal ikke åpnes, endres eller ødelegges. Utlekket elektrolytt er skadelig for hud og øyne. Det kan være giftig.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Ved håndtering av batterier er det fare for elektrisk støt eller høy kortslutningsstrøm. Følgende forholdsregler må overholdes når du arbeider med batterier
 • Fjern klokker, ringer og andre metallobjekter.
 • Bruk verktøy med isolerte håndtak.
 • Bruk vernebriller, -hansker og -sko.
 • Legg ikke verktøy eller metalldeler oppå batteriene.
 • Kople fra ladekilden før du kopler til og fra batteriterminaler.
 • Fastslå om batteriet er utilsiktet jordet. Hvis det er utilsiktet jordet, fjerner du kilden fra jordingen. Kontakt med deler av et jordet batteri kan føre til elektrisk støt. Sannsynligheten for slike støt kan reduseres ved å fjerne slike jordinger under installasjon og vedlikehold (gjelder kun dersom utstyr og fjernoppstilte batterikilder ikke har en jordet forsyningskrets).
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Når du skifter ut batterier, må du alltid bruke samme type og antall batterier eller batteripakker.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FORSIKTIG
fare for skade på utstyret
 • Monter batteriene i UPS-systemet, men ikke kople til batteriene før UPS-systemet er klart til å slås på. Tiden mellom batteritilkopling og oppstart av UPS-systemet må ikke overskride 72 timer eller 3 dager.
 • Batterier skal ikke oppbevares i mer enn seks måneder i henhold til krav om opplading. Hvis UPS-systemet forblir avslått over en lengre periode, anbefaler vi at du slår på UPS-systemet i minst 24 timer én gang i måneden. Dette lader batteriene og forhindrer uopprettelig skade.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.

ENERGY STAR-kvalifisering


Utvalgte modeller er ENERGY STAR®-kvalifiserte.
Du finner mer informasjon om den spesifikke modellen din ved å gå til www.se.com.

Symboler som brukes

Jordingssymbol.

Symbol for beskyttelsesjord (PE) / utstyrsjordingsleder (EGC).

Symbol for likestrøm (DC).

Symbol for vekselstrøm (AC).

Symbol for positiv polaritet. Den brukes til å identifisere positive terminaler på utstyr som brukes med eller genererer likestrøm.

Symbol for negativ polaritet. Den brukes til å identifisere negative terminaler på utstyr som brukes med eller genererer likestrøm.

Batterisymbol.

Symbol for statisk svitsj Den brukes til å indikere svitsjer som er utviklet for å kople lasten henholdsvis til eller fra forsyningen uten bevegelige deler.

Symbol for AC/DC-omformer (likeretter). Den brukes til å identifisere en AC/DC-omformer (likeretter) og, for plug-in enheter, til å identifisere de relevante beholderne.

Symbol for DC/AC-omformer (vekselretter). Den brukes til å identifisere en DC/AC-omformer (vekselretter) og, for plug-in enheter, til å identifisere de relevante beholderne.

Sikringssymbol. Den brukes til å identifisere sikringsbokser eller hvor de befinner seg.

Transformatorsymbol.

Inngangssymbol. Den brukes til å identifisere en inngangsterminal, når det er nødvendig, for å skille mellom innganger og utganger.

Utgangssymbol. Den brukes til å identifisere en utgangsterminal, når det er nødvendig, for å skille mellom innganger og utganger.

Symbol for frakoplingssvitsj. Den brukes til å identifisere frakoplingsenheten i form av en bryter som beskytter utstyret mot kortslutning eller høy laststrøm. Den åpner kretsene straks strømflyten overstiger maksimalgrensen.

Symbol for kretsbryter. Den brukes til å identifisere frakoplingsenheten i form av en kretsbryter som beskytter utstyret mot kortslutning eller høy laststrøm. Den åpner kretsene straks strømflyten overstiger maksimalgrensen.

Symbol for frakoplingsenhet. Den brukes til å identifisere frakoplingsenheten i form av en kretsbryter eller annen svitsj som beskytter utstyret mot kortslutning eller høy laststrøm. Den åpner kretsene straks strømflyten overstiger maksimalgrensen.

Nøytralt symbol. Den brukes til å identifisere nøytrale ledere eller hvor de befinner seg.

Symbol for faseledere. Den brukes til å identifisere faseledere eller hvor de befinner seg.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?