990-91263A-031

Viktiga säkerhetsinstruktioner – Spara dessa instruktioner

Läs anvisningarna noga och bekanta dig med utrustningen innan du installerar, hanterar, servar eller underhåller enheten. Följande säkerhetsmeddelande visas på flera ställen i manualen och på utrustningen för att varna dig om eventuella risker eller för att förklara uppgifterna.

Om en fara- eller varningssymbol visas i säkerhetsmeddelandet innebär detta att det finns risk för skadliga elektriska stötar om du inte följer anvisningarna ordentligt.

Detta är en säkerhetsvarningssymbol. Den är till för att varna för risker som kan orsaka personskador. Följ samtliga säkerhetsmeddelanden med den här symbolen för att undvika eventuella skador eller utsätta dig för livsfara.

FARA
FARA indikerar en livsfarlig situation som resulterar i allvarlig personskada eller dödsfall, om den inte undviks.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
VARNING indikerar en farlig situation som kan resultera i allvarlig personskada eller dödsfall, om den inte undviks.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
OBSERVERA
OBSERVERA indikerar en fara som kan resultera i lindrig personskada, om den inte undviks.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
OBS!
OBS används för situationer som inte innebär fysisk skada. Säkerhetsvarningssymbolen används inte för den här typen av säkerhetsmeddelanden.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Obs!

Elektrisk utrustning skall endast installeras, hanteras, servas och underhållas av behörig personal. Schneider Electric tar inget ansvar för konsekvenser som uppstår vid bruk av materialet.

Behörig personal har kunskap och kännedom om den elektriska utrustningens konstruktion, installation och användning samt har genomgått säkerhetsutbildning för att vara kunniga om och undvika de risker som finns.

FCC-förklaring

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital A-enhet i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dgränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i en kommersiell miljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, kan orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Användning av denna utrustning i ett bostadsområde kan sannolikt orsaka skadliga störningar, i vilket fall användaren kommer att behöva korrigera störningen på egen bekostnad.

Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

Elektromagnetisk kompabilitet

OBS!
Risk för elektromagnetisk störning
Detta är en produktkategori C2 UPS-produkt. I en bostadsmiljö kan denna produkt orsaka radioavledning, i vilket fall användaren kan behöva vidta ytterligare åtgärder.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Säkerhetsåtgärder

FARA
FARA FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
Läs alla instruktioner i installationsanvisningarna innan du installerar eller arbetar med den här produkten.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
fara för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Installera inte produkten förrän allt byggnadsarbete har slutförts och installationsrummet har rengjorts.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
FARA FÖR ELEKTRISK STÖT, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
Produkten måste installeras enligt de specifikationer och krav som anges av Schneider Electric. Det gäller framför allt externa och interna skydd (uppströmsbrytare, batterikretsbrytare, kablar etc.) och miljökrav. Schneider Electric åtar sig inget ansvar om dessa krav inte respekteras.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
FARA FÖR ELEKTRISK STÖT, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
UPS-systemet måste installeras enligt lokala och nationella bestämmelser. Installera UPS enligt:
 • IEC 60364 (inklusive 60364-4-41- skydd mot elektriska stötar, 60364-4-42 - skydd mot termiska effekter och 60364-4-43 - skydd mot överström), eller
 • NEC NFPA 70, eller
 • Kanadensiska elektriska regler (C22.1, del 1)
beroende på vilken av de standarder som gäller i ditt lokala område.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
fara för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
 • Installera produkten i en temperaturreglerad inomhusmiljö utan ledande föroreningar och fuktighet.
 • Montera produkten på en obrännbar, jämn och fast yta (t.ex. betong) som kan stödja systemets vikt.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
fara för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Produkten är inte konstruerad för, och får därför inte installeras i följande ovanliga driftsmiljöer:
 • Skadliga ångor
 • Explosiva blandningar av damm eller gaser, frätande gaser eller ledande eller strålande värme från andra källor
 • Fukt, slipdamm, ånga eller i en alltför fuktig miljö
 • Svamp, insekter, skadedjur
 • Saltbelastad luft eller förorenat kylmedel
 • Föroreningsgrad högre än 2 enligt IEC 60664-1
 • Exponering för onormala vibrationer, stötar och lutning
 • Exponering för direkt solljus, värmekällor eller starka elektromagnetiska fält
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Borra inte eller skär hål för kablar eller kabelrör med kuggplattorna installerade, och borra inte eller skär hål i närheten av UPS.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNING
FARA FÖR BÅGBLIXTAR
Gör inga mekaniska ändringar på produkten (inklusive borttagning av skåpdelar eller borrning/skärning av hål) som inte beskrivs i installationshandboken.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
OBS!
risk för överhettning
Respektera utrymmekraven runt produkten och täck inte ventilationsöppningarna när produkten är i drift.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.

Ytterligare säkerhetsåtgärder efter installation

FARA
fara för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Installera inte UPS-systemet förrän allt byggnadsarbete har slutförts och installationsrummet har rengjorts. Om det behövs ytterligare byggnadsarbete i installationsrummet efter det att denna produkt har installerats, stäng av produkten och täck produkten med den skyddande förpackningspåsen som produkten levererades i.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Elsäkerhet

FARA
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
 • Elektrisk utrustning får endast installeras, handhas, servas och underhållas av behörig personal.
 • Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) och följ säkerhetsanvisningar.
 • Stäng av all ström som levereras till UPS-systemet innan du arbetar på eller inuti utrustningen.
 • Innan du arbetar på UPS-systemet, kontrollera om det finns farlig spänning mellan alla anslutningar, inklusive skyddsjord.
 • UPS-enheten innehåller en intern energikälla. Farlig spänning kan även förkomma vid frånkoppling från huvudströmmen. Innan du installerar eller underhåller UPS-systemet, se till att enheterna är AV och att huvudströmmen och batterierna är frånkopplade. Vänta fem minuter innan du öppnar UPS-enheten så att kondensatorerna laddas ur.
 • En frånkopplingsenhet (t.ex. jordfelsbrytare eller omkopplare) måste installeras för att aktivera systemisolering från uppströms strömkällor i enlighet med lokala regler och föreskrifter. Denna frånkopplingsenhet måste vara lättillgänglig och synlig.
 • UPS-enheten måste vara jordad och på grund av en hög läckström måste jordledaren först anslutas.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

Batterisäkerhet

FARA
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
 • Batterikretsbrytarna måste installeras enligt specifikationerna och de krav som uppställs av Schneider Electric.
 • Service av batterier får endast utföras eller övervakas av kvalificerad personal med kunskaper om batterier och nödvändiga försiktighetsåtgärder. Håll okvalificerad personal borta från batterierna.
 • Koppla ur laddningskällan innan du ansluter eller kopplar ur batteriterminalerna.
 • Kasta inte batterier i en eld eftersom de kan explodera.
 • Öppna inte, ändra eller skada batterierna. Elektrolytutsläpp är skadligt för hud och ögon. Det kan vara giftigt.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
Risk för elektriska stötar, explosion eller bågblixtar
Batterier kan utgöra en risk för elektrisk stöt och hög kortslutningsström. Följande försiktighetsåtgärder måste följas vid hantering av batterier
 • Ta bort klockor, ringar eller andra metallföremål.
 • Använd verktyg med isolerade handtag.
 • Använd skyddsglasögon, handskar och stövlar.
 • Lägg inte verktyg eller metalldelar på batterierna.
 • Koppla ur laddningskällan innan du ansluter eller kopplar ur batterikontakterna.
 • Undersök om batteriet är dåligt jordat. Vid dålig jordning, ta bort källan från jorden. Kontakt med någon del av ett jordat batteri kan resultera i elektrisk stöt. Sannolikheten för en sådan stöt kan minskas om sådana jorder avlägsnas under installation och underhåll (gäller utrustning och fjärrbatterier som saknar jordad matningskrets).
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
FARA
Risk för elektriska stötar, explosion eller bågblixtar
Byt alltid ut batterier med samma typ och antal batterier eller batteripaket.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
OBS!
risk för utrustningsskador
 • Vänta tills systemet är klart för uppstart innan du installerar batterier i systemet. Tidsperioden från batteriinstallation tills UPS-systemet startas får inte överstiga 72 timmar (3 dygn).
 • Batterierna bör av laddningsskäl inte sparas längre än sex månader. Om UPS-systemet varit strömlöst under en lång period rekommenderar vi att du slår på strömmen under ett dygn minst en gång i månaden . Detta laddar batterierna och på så sätt undviks oåterkallelig skada.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?