990–5914A–004

Batterisikkerhed

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
 • Installationen af batteriafbrydere skal følge de specifikationer og krav, som er defineret af Schneider Electric.
 • Eftersyn af batterierne skal udføres af eller overvåges af kvalificerede medarbejdere, der har kendskab til batterierne og de nødvendige forholdsregler. Hold ikke-kvalificeret personale væk fra batterierne.
 • Afbryd forbindelsen til opladningskilden, før batteriets polklemmer kobles til eller fra.
 • Bortskaf ikke batterierne ved at brænde dem, da de kan eksplodere.
 • Undlad at åbne, ændre eller ødelægge batterierne. Elektrolytudslip er skadeligt for hud og øjne. Det kan være giftigt.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Batterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Der skal tages følgende forholdsregler ved arbejde med batterier
 • Fjern ure, ringe og andre metalgenstande.
 • Anvend værktøj med isolerede håndtag.
 • Brug beskyttelsesbriller, -handsker og -støvler.
 • Læg ikke redskaber og metalgenstande oven på batterierne.
 • Afbryd forbindelsen til opladningskilden, før batteriets polklemmer kobles til eller fra.
 • Undersøg, om batteriet er jordet ved en fejl. Hvis det er jordet ved en fejl, skal du fjerne kilden fra jorden. Hvis du rører ved et jordet batteri, risikerer du at få elektrisk stød. Risikoen for at få stød kan reduceres ved at fjerne sådanne jordforbindelser under installation og vedligeholdelse (gælder for udstyr og fjernbatteriprodukter uden jordet forsyningskredsløb).
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Batterierne skal altid udskiftes med det samme antal og den samme type batterier eller batteripakker. Læs mere om dit systems batterier på mærkaten i det klassiske batteriskab.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FORSIGTIG
fare for skade på udstyret
 • Installer ikke batterierne i systemet, før systemet kan tændes. Der må ikke gå mere end 72 timer eller tre dage mellem installation af batterierne og tænding af UPS-systemet.
 • På grund af kravene til genopladning må batterierne ikke opbevares i mere end seks måneder. Hvis UPS-systemet forbliver slukket I en lang periode, anbefaler vi, at du tænder det i 24 timer mindst én gang om måneden. Hermed oplades batterierne, og uoprettelige skader undgås.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?