990–5947A–032

เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ

หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ และเดินสาย Class 2/SELV แยกจากสาย non-Class 2/non-SELV
หมายเหตูู: ภาพประกอบในขั้นตอนนี้แสดงระบบที่มีทางเข้าสายเคเบิลด้านล่าง ขั้นตอนนี้จะเหมือนกันกับระบบที่มีทางเข้าสายเคเบิลด้านบน
 1. ติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่มาพร้อมกับ UPS
  คำเตือน
  อันตรายจากไฟไหม้
  วางตำแหน่งเซนเซอร์วัดอุณหภูมิตามที่อธิบายไว้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการวัดอุณหภูมิที่ถูกต้อง
  การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

  มุมมองด้านหน้าตู้แบตเตอรี่เปล่า

 2. เดินสายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ผ่านด้านบนหรือด้านล่างของตู้แบตเตอรี่เปล่าไปยัง UPS และเชื่อมต่อดังที่แสดง
  หมายเหตูู: มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ให้มาพร้อมกับ UPS หนึ่งชุด ติดต่อ Schneider Electric หากต้องการซื้อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเพิ่มเติม
  หมายเหตูู: สายเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่นั้นถือเป็นวงจร Class 2/SELV และวงจร Class 2/SELV จะต้องแยกจากวงจรหลัก
 3. เดินสายเคเบิลสัญญาณผ่านด้านบนหรือด้านล่างของตู้แบตเตอรี่เปล่าไปยังเบรกเกอร์แบตเตอรี่
 4. ถอดฝาครอบเบรกเกอร์แบตเตอรี่ออก

  มุมมองด้านหน้าของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่

 5. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ:
  1. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณเข้ากับสวิตช์ AUX
  2. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณเข้ากับขดลวดตัดวงจรแรงดันไฟฟ้าต่ำ

  มุมมองด้านหน้าของตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่

 6. ใส่ฝาครอบกลับเข้าไปที่เบรกเกอร์แบตเตอรี่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?