990-5914B-023

Avvikle eller flytte batteribryterskapet til et nytt sted

 1. Slå av UPSen fullstendig – følg instruksjonen i brukerveiledningen for UPSen.
 2. Låsing/merking (LOTO) av alle bryterne i svitsjutstyret i AV-posisjon (åpen).
 3. Låsing/merking (LOTO) av alle batteribryterne i svitsjutstyret/batteriløsningen i AV-posisjon (åpen).
 4. For batteriløsninger uten individuell batteribryter oppstrøms fra denne batteribryterboksen, kobler du batterikablene fra batteriløsningen.
  FARE
  Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
  Kople batterikablene fra batteriløsningen.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
 5. Åpne frontdøren på batteribryterskapet.
 6. Låsing/merking (LOTO) av batteribryteren i AV-posisjon (åpen).

  Batteribryterskapet vist forfra

 7. Løsne de tre skruene og åpne det strømløse frontpanelet.
 8. Løsne skruene på beskyttelsesdekslene og løft dekslene opp og ut av batteribryterskapet.

  20–80 kW-batteribryterskap vist forfra

  100–200 kW-batteribryterskap vist forfra

 9. Mål og bekreft FRAVÆR av spenning på hver DC-samleskinne før du fortsetter.
  FARE
  FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
  Mål og bekreft FRAVÆR av spenning på hver DC-samleskinne før du fortsetter.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.

  20–80 kW-batteribryterskap vist forfra

  100–200 kW-batteribryterskap vist forfra

 10. Kople fra og fjern alle strømkabler fra batteribryterskapet.
 11. Kople fra og fjern alle signalkabler fra batteribryterskapet. Se Kople til signalkabler for mer informasjon.
 12. Monter de indre dekslene igjen.
 13. Fjern de fire M10-skruene fra veggen og fjern batteribryterskapet fra veggen.
  FORSIKTIG
  Tung last
  Batteribryterskapet er tungt (35 kg). Bruk egnede verktøy for å løfte og transportere batteribryterskapet trygt.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
 14. Lukk det strømløse frontpanelet og fest det med de tre skruene.
 15. Lukk og lås frontdøren på batteribryterskapet.
 16. For transport:
  ADVARSEL
  Fare for VELTING
  Ved transport av batteribryterskapet, sørg for det følgende:
  • at personellet som utfører transporten har nødvendig kompetanse og har fått tilstrekkelig opplæring;
  • at det brukes egnede verktøy for å løfte og transportere produktet trygt;
  • at produktet beskyttes mot skade ved hjelp av egnet beskyttelse (for eksempel innpakning eller emballasje).
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.

  Transportbetingelser:

  • Monter batteribryterskapet i en vannrett posisjon sentralt på en egnet pall med minimum de følgende dimensjonene: 840 mm x 1220 mm. Pallen må kunne tåle vekten til batteribryterskapet (35 kg).

  • Monter batteribryterskapet på pallen med egnede festeanordninger som tåler vibrasjoner og støt under lasting, transport og lossing.

  • Den originale pallen brukt til forsendelse, kombinert med de originale beslagene brukt ved transport, kan gjenbrukes hvis de ikke er skadet.

  ADVARSEL
  Uventet utstyrsatferd
  Ikke løft batteribryterskapet direkte med gaffeltruck/palletruck, da det kan bøye eller skade batteribryterskapet.
  Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
 17. Gjør ett av følgende:
  • Avvikle batteribryterskapet, ELLER
  • Flytt batteribryterskapet til et annet sted for å installere det.
 18. Kun for installering av batteribryterskap et annet sted: Følg installasjonsveiledningen for å installere batteribryterskapet på et annet sted. Se Installasjonsprosedyre for installasjonsoversikt. Reinstallasjon og oppstart må kun utføres av kvalifisert personell.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?