990-91379C-004

Live Swap: Tilføj, fjern eller udskift et strømmodul

BEMÆRK: Denne UPS er designet og evalueret til indsættelse og fjernelse af strømmoduler i enhver driftstilstand: Live Swap . Denne side specificerer producentens instruktioner til, hvordan man udfører Live Swap .
BEMÆRK: Hændelsesenergi er <1.2 cal/cm2, når installation og første idriftsættelse er sket i henhold til produktinstruktionerne. Hændelsesenergi måles 200 mm fra skabsfronten.

ANSVARSFRASKRIVELSE:

 • Elektrisk udstyr bør kun installeres, betjenes, serviceres, vedligeholdes, udskiftes eller få udført lignende arbejde af passende kvalificeret, uddannet, erfaren og kompetent personale, der har de nødvendige autorisationer (f.eks. licenser, tilladelser eller certificeringer) til at udføre sådant arbejde. Alt arbejde skal udføres på en måde, der ikke medfører fare, og ved brug af passende personlige værnemidler (PPE). 

 • Brugeren skal sikre overholdelse af producentens instruktioner og brugervejledning og af alle gældende love, forskrifter, standarder og vejledninger, når de bruger dette udstyr og udfører arbejde eller tillader, at der udføres arbejde på eller i nærheden af elektrisk udstyr.

 • Hverken Schneider Electric eller nogen af dets tilknyttede virksomheder er ansvarlige for eventuelle krav, omkostninger, tab, skader, dødsfald eller kvæstelser, der opstår som følge af forkert brug af dette udstyr eller manglende overholdelse af ovennævnte krav.

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
 • Kontroller, at UPS'en har Live Swap -etiketten.
 • Hvis der ikke findes nogen Live Swap -etikette på UPS'en, skal UPS'en overføres til bypass-vedligeholdelsesdrift eller slukkes, før et strømmodul kan indsættes eller fjernes.
 • Anvend passende personlige værnemidler (PPE) og følg sikker elektrisk arbejdspraksis.
 • Indsættelse eller fjernelse af strømmoduler må kun udføres af kvalificeret personale, der har kendskab til elektrisk arbejde og de krævede forholdsregler. Hold ikke-kvalificeret personale væk.
 • Denne procedure kræver åbning af fordøren. Alle andre døre og dæksler skal forblive lukkede og fæstnede under denne procedure.
 • Kontroller, at UPS'en er sikret mod bevægelse, før du udfører denne procedure.
 • Hvis der observeres tegn på dårlig vedligeholdelse eller dårlig installation, skal du ikke fortsætte med denne procedure
 • Installer ikke strømmoduler, som ved et uheld er blevet tabt, ødelagte, oversvømmede, forurenede, inficerede med skadedyr eller beskadiget på nogen måde.
 • Installer ikke strømmoduler, der er i ukendt driftstilstand.
 • Hold en mindsteafstand på 200 mm fra skabsfronten, mens systemet er strømforsynet.
 • Brug ikke værktøj indeni den tomme strømmodulåbning.
 • Stik ikke hånden ind i den tomme strømmodulåbning.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
fare for skade på udstyret
 • Opbevar strømmodulerne ved en omgivelsestemperatur på -15 til 40 °C, 10-80% ikke-kondenserende luftfugtighed.
 • Opbevar strømmodulerne i deres originale beskyttende emballage.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
FORSIGTIG
Tung last
Strømmoduler er tunge (38 kg) og kræver to personer til at løfte.
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK
Risiko for overbelastning af installationen
Kontroller og verificer, at installationen er korrekt dimensioneret til stigningen i effekt, før du installerer flere strømmoduler i UPS'en. Forkert dimensionering af installationen kan resultere i en installationsoverbelastning. Se installationsmanualen for krav til beskyttelse før indgangen og efter udgangen på UPS'en, kabelstørrelser osv.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
BEMÆRK
Risiko for tab af last
Kontroller og verificer, at de resterende strømmoduler kan understøtte lasten, før du fjerner et strømmodul fra UPS'en.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
 1. Sådan fjernes et installeret strømmodul:
  1. Fjern skruerne i toppen og bunden af strømmodulet, og tryk på oplåsningskontakten.
  2. Træk strømmodulet halvt ud. En låsemekanisme forhindrer, at strømmodulet trækkes helt ud.
  3. Frigør låsen ved at trykke på udløserknappen øverst på strømmodulet, og fjern strømmodulet.
  4. Hvis der ikke installeres et udskiftningsstrømmodul: Installer en udfyldningsplade over den tomme strømmodulåbning.
 2. Sådan installeres et nyt strømmodul:
  1. Hvis dette er et ekstra strømmodul, der installeres: Fjern udfyldningspladen fra den tomme strømmodulåbning. Gem udfyldningspladen til senere brug.
  2. Skub strømmodulet ind i åbningen. Aktiveringsmekanismen låses, når strømmodulet er isat korrekt.
  3. Installer de medfølgende skruer i toppen og bunden af strømmodulet.
  Strømmodulet udfører en selvtest, opgraderer automatisk firmwaren i henhold til systemet og går derefter online.
FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Alle strømmodulåbninger skal enten have et strømmodul eller en udfyldningsplade installeret.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?