990-91379C-023

Live Swap: Legge til, fjerne eller bytte strømmoduler

MERK: Denne UPSen er utviklet og evaluert for innføring og fjerning av strømmoduler i enhver driftsmodus: Live Swap . Denne siden viser produsentens fremgangsmåte for å utføre en Live Swap .
MERK: Hendelsesenergi er <1,2 cal/cm2 når installasjon og første oppstart utføres i henhold til produktinstruksjonene. Hendelsesenergi måles 200 mm fra fremsiden av kabinettet.

ANSVARSFRASKRIVELSE:

 • Elektrisk utstyr skal bare installeres, betjenes, repareres, vedlikeholdes, byttes ut, eller eller liknende utført arbeid, av spesielt opplært personell med tilstrekkelig erfaring og kompetanse, som har nødvendige tillatelser (f.eks. lisenser, tillatelser eller sertifiseringer) for å utføre slike oppgaver. Alt arbeid skal utføres på en måte som ikke utgjør fare, og eventuelt personell må bruke egnet personlig verneutstyr (PVU). 

 • Brukere må følge produsentens instruksjoner og brukerhåndbok og alle gjeldende lover, forskrifter, standarder og veiledninger når de bruker dette utstyret og utfører arbeid eller tillater arbeid på eller i nærheten av elektrisk utstyr.

 • Verken Schneider Electric eller noen av deres tilknyttede selskaper skal holdes ansvarlig for krav, kostnader, tap, skader, dødsfall eller skader som oppstår på grunn av feil bruk av dette utstyret eller manglende overholdelse av noen av de ovennevnte kravene.

FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
 • Kontroller at UPSen viser Live Swap -etiketten.
 • Hvis du ikke ser noen Live Swap -etikett på UPSen, må UPSen overføres til vedlikeholdsbypassdrift eller slås av før du kan sette inn eller fjerne en strømmodul.
 • Bruk egnet verneutstyr (PVU) og følg sikre rutiner for elektrisk arbeid.
 • Innføring eller fjerning av strømmoduler skal bare utføres av kvalifisert personell som er kjent med elektrisk arbeid og alle nødvendige forholdsregler. Hold ukvalifisert personell borte fra alle elektriske komponenter.
 • Denne prosedyren krever at du åpner frontdøren. Alle andre dører og deksler må være lukket og sikret under denne prosedyren.
 • Kontroller at UPSen er sikret mot bevegelse før du utfører denne prosedyren.
 • Hvis du ser tegn på dårlig vedlikehold eller dårlig installasjon, må du ikke fortsette med denne prosedyren.
 • Ikke installer strømmoduler som utilsiktet har falt i bakken eller i vann, eller er ødelagt, forurenset, infisert med skadedyr eller skadet på noen måte.
 • Ikke installer strømmoduler som er i ukjent driftstilstand.
 • Hold en minimumsavstand på 200 mm fra kabinettets fremside mens spenningen i systemet er tilkoplet.
 • Ikke bruk verktøy inne i det tomme strømmodulsporet.
 • Ikke stikk hånden inn i det tomme strømmodulsporet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
ADVARSEL
fare for skade på utstyret
 • Oppbevar strømmoduler ved en omgivelsestemperatur fra –15 til 40 °C, 10–80 % ikke-kondenserende fuktighet.
 • Oppbevar batterimodulene i den opprinnelige beskyttelsesemballasjen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.
FORSIKTIG
Tung last
Strømmodulene er tunge (38 kg) og må løftes av to personer.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre personskade eller skade på utstyret.
LES DETTE
Fare for overbelastning av installasjonen
Kontroller og bekreft at installasjonen er riktig dimensjonert for å øke strømstyrken, før du installerer flere strømmoduler i UPSen. Feil dimensjonering av installasjonen kan føre til overbelastning av installasjonen. Du finner krav til oppstrøms- og nedstrømsbeskyttelse, kabelstørrelser osv. i installasjonsveiledningen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
LES DETTE
Fare for lastreduksjon
Kontroller og bekreft at de gjenværende strømmodulene kan forsyne lasten, før du tar en strømmodul ut av UPSen.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
 1. Slik fjerner du en installert strømmodul:
  1. Fjern skruene øverst og nederst i strømmodulen og skyv låsebryteren ned.
  2. Trekk strømmodulen halvveis ut. En låsemekanisme forhindrer deg i å trekke strømmodulen helt ut.
  3. Løsne låsen ved å trykke på utløserknappen øverst på strømmodulen og ta ut strømmodulen.
  4. Hvis ingen ny strømmodul blir installert: Installer en avskjermingsplate foran det tomme sporet i strømmodulen.
 2. Slik installerer du en ny strømmodul:
  1. Hvis en ekstra strømmodul installeres: Fjern avskjermingsplaten fra det tomme sporet i strømmodulen. Ta vare på avskjermingsplaten for fremtidig bruk.
  2. Skyv strømmodulen inn i sporet. Aktiveringsmekanismen låses når strømmodulen er satt inn riktig.
  3. Installer de medfølgende skruene i toppen og bunnen av strømmodulen.
  Strømmodulen kjører en selvtest, oppgraderer fastvaren automatisk avhengig av systemet, og går deretter online.
FARE
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Alle strømmodulspor må ha enten en strømmodul eller en avskjermingsplate installert.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?