990-5914B-032

ติดตั้งตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่เข้ากับผนัง

ข้อควรระวัง
ความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดบาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหาย
  • ติดตั้งตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่เข้ากับผนังหรือชั้นซึ่งมีโครงสร้างที่มั่นคง และสามารถรองรับน้ำหนักอุปกรณ์ได้
  • ใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม (ไม่ได้ให้มา) เพื่อยึดตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่เข้ากับผนัง
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้บาดเจ็บหรืออุปกรณ์เสียหายได้
หมายเหตูู: จะมีสกรูหัวทอกซ์และน็อต M10 ให้มา 30 ชุดสำหรับการติดตั้งตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่เข้ากับชั้น

ตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 20–80 kW

ตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่ 100–200 kW

  1. วัดและทำเครื่องหมายตำแหน่งรูเจาะเพื่อติดตั้งสี่รูบนผนัง
  2. เจาะรูที่ตำแหน่งทั้งสี่ซึ่งทำเครื่องหมายไว้แล้วแต่ละจุด
  3. คลายสกรูสามตัวและเปิดประตูด้านใน
  4. ติดตั้งตู้เบรกเกอร์แบตเตอรี่เข้ากับผนัง
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?