990-5912D-032

ขั้นตอนการติดตั้ง Easy UPS 3S และ Easy UPS 3M

ระบบเดี่ยว – เมนเดี่ยว

ระบบเดี่ยว – เมนคู่

  1. ยึดแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสเข้ากับผนัง
  2. เตรียมสายไฟสำหรับแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาส
  3. ถอดจัมเปอร์นิวทรัล
  4. ปฏิบัติขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้:
  5. เชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับ Easy UPS 3S และ Easy UPS 3M ระบบเดี่ยว
  6. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ
  7. การติดตั้งขั้นสุดท้าย
สำหรับการเคลื่อนย้ายหรือเลิกใช้งานแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสหลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น โปรดดู การรื้อถอนหรือย้ายแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสไปยังตำแหน่งใหม่
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?